0.5 C
Szklarska Poręba
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Kto nie z nami, ten…

W najbliższy poniedziałek, 6 grudnia o godz. 18.00 na nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta będzie głosowana uchwała dotycząca odwołania Radnego Mirosława Hochoła z Komisji Rewizyjnej, której jest Przewodniczącym. Pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej podpisali się następujący Radni: Marek Ludwiczak, Małgorzata Fiodorów, Krzysztof Jahn i Robert Kotecki. Są to radni KWW Gospodarni dla Miasta.

Dlaczego Burmistrzowi i Radnym Komitetu Gospodarni tak wadzi Mirosław Hochół i Komisja Rewizyjna?

Komisja Rewizyjna pełni funkcję kontrolną nad działaniami Burmistrza, a także opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

W czasie prowadzonych kontroli komisja dokładnie i szczegółowo wykonywała swoje zadania, efektem czego było stwierdzenie wielu nieprawidłowości w działaniach Burmistrza Grafa. Przykładem jest kontrola zajęcia pasa drogowego, kontrola remontu Ulicy Słonecznej czy wjazdu pojazdów ponad tonażowych. Protokoły z kontroli zostały zamieszczone na >>>stronie internetowej miejskiego BIP-u.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Mirosław Hochół wystąpił z wnioskami m.in. do Prokuratury i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o wszczęcie w tych sprawach postępowań. Burmistrzowi tak wadzi działanie Komisji Rewizyjnej, że kilkukrotnie odmówił jej przekazania dokumentów. To działanie sprzeczne z prawem w związku z czym został zawiadomiony Wojewoda Dolnośląski oraz Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Kolejnym punktem Sesji Nadzwyczajnej jest powołanie na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej Radnego Rafała Wróblewskiego. Rafał Wróblewski był filarem kampanii i prawą ręką Mirosława Grafa w roku wyborczym 2018. Na sesji w dniu 3 listopada 2021 r. była głosowana uchwała w sprawie wygaśnięcia jego mandatu. Zarzuty wobec Radnego Rafała Wróblewskiego były następujące:

nie jest mieszkańcem gminy Szklarska Poręba oraz jako manager Hotelu Sasanka prowadził działalność na mieniu gminy.

Osoby nie będące mieszkańcami gminy nie mogą pełnić w nich funkcji radnych. Radny nie może działać na mieniu gminnym lub taką działalnością zarządzać. Pokrótce, chodzi o dzierżawę parkingu przy MOKSiaL-u na Białej Dolinie przez Hotel Sasanka, którym zarządzał Radny Wróblewski. Ponadto Rady Rafał Wróblewski jest wyjątkowo mało aktywny jeśli chodzi o udział w komisjach w których pracuje lub przewodniczy. Na dwadzieścia siedem (27) komisji, które się odbyły w 2021r. uczestniczył w raptem dziewięciu (9), co poddaje w wątpliwość jego zaangażowanie w sprawy miasta i mieszkańców, za to jest bardzo aktywny w działaniach promujących Burmistrza Mirosława Grafa.

“Kto nie z nami, ten przeciwko nam”. Czy tak ma działać samorząd?

 

 

 

2021 Marcin Michałków

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

3 KOMENTARZE

 1. “W czasie prowadzonych kontroli komisja dokładnie i szczegółowo wykonywała swoje zadania, efektem czego było stwierdzenie wielu nieprawidłowości w działaniach Burmistrza Grafa”. Ktoś potwierdził te nieprawidłowości? Prokuratura? Rzecznik Dyscypliny Finansów? Wojewoda? NIK? RIO? Bo jeśli nie, to nie jest to żadne stwierdzenie nieprawidłowości a co najwyżej nabranie subiektywnych podejrzeń, czyli patykiem po wodzie pisanie. Czy komisja rewizyjna przedstawiła radzie miejskiej swoje podejrzenia? Czy była uchwała w tej sprawie?

  • Skoro siedmiu radnych w trakcie przebiegu dzisiejszej sesji nadzwyczajnej udowodniło, jaką wiedzę mają o samorządzie, proceduralnym przebiegu sesji i pokazało dobitnie oddanie polityczne planom swojego przywódcy, to trudno wymagać od zwykłego mieszkańca, że zna zasady funkcjonowania komisji rewizyjnej.
   Proszę się zapoznać z § 68. 1. Statutu Gminy, który otrzymał brzmienie:
   „Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do:
   1) legalności – badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady;
   2) gospodarności – badanie właściwego gospodarowania mieniem i finansami gminnymi;
   3) rzetelności – badanie, czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy i systematyczny;
   4) celowości;
   5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.”
   Kontroluje się dokumenty i na podstawie ich analizy wyciąga wnioski. Nie wnioskuje się z fusów, czy w wnętrzności kozy, tylko z dokumentacji wygenerowanej przez UM. Jeśli w dokumentacji są braki, sprzeczności itd., to nie są to „subiektywne podejrzenia”. Proszę nie manipulować, do tego w marnym stylu. Wyniki kontroli KR przedstawia kierownikowi kontrolowanej jednostki. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, w zależności od ich charakteru i skali członkowie KR w świetle prawa, jak każdy obywatel, są zobligowani do zawiadomienia innych organów zajmujących się nieprawidłowościami z urzędu.
   To, o czym i w jaki sposób Pani/Pan pisze wygląda, jak zasłona dymna dla planu burmistrza, którego celem jest OSIĄGNIĘCIE ZUPEŁNEGO SPOKOJU. I nad tym obecnie skupili się Jego radni.

 2. Niestety miałem nieprzyjemność wysłuchania tej NADZYCZAJNEJ sesji. Może, gdyby sesja odbywała się w innej gminie odebrałbym ją z rozbawieniem, ale ta parodia dotyczy naszych radnych. Wiem, że nie można tutaj publikować wypowiedzi zawierających wulgaryzmy, ale naprawdę trudno kulturalnie odnosić się do szytego grubymi nićmi odwołania w “ramach prawa” radnego, który pracując w komisji rewizyjnej miał odwagę wykazać zaniedbania urzędu i burmistrza.
  Uniemożliwienie odniesienia się do zarzutów stawianych Panu Mirkowi Hochołowi jest wyjątkową bezczelnością. To najłagodniejsze określenie tego, w jaki sposób zrobili to radni Jahn, Kotecki i Wróblewski.
  To rzeczywiście była nadzwyczajna sesja, która chluby miastu i jego włodarzom nie przysporzy.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje