22 C
Szklarska Poręba
niedziela, 16 czerwca, 2024

Co powinieneś wiedzieć o planie?

W czwartek 1 października, niedzielę 4 października, środę 7 października i niedzielę 11 października w różnych częściach Szklarskiej Poręby odbędą się spacery badawcze, w czasie których porozmawiamy z mieszkańcami o przestrzeni. O jej obecnym przeznaczeniu i funkcji oraz o potrzebach, jakie mogą realizować mieszkańcy na obszarze naszego miasta. O dokładnych terminach i miejscach spotkań możecie Państwo przeczytać >>>tutaj.

Zaczniemy od wstępu do planowania przestrzennego, czyli charakterystyki samego planu.

 

Czym jest plan i kto jest za niego odpowiedzialny?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przygotowywany na wniosek wójta/burmistrza, a uchwala go rada gminy. Najczęściej jest opracowywany przez pracownię urbanistyczną. Do planu uwagi zgłaszają mieszkańcy, właściciele nieruchomości i urząd. Plan opiniuje nadzór wojewody pod względem zgodności z innymi aktami prawa miejscowego. Plan jest aktem prawa miejscowego. To oznacza, że obowiązuje wszystkich. Jednak jego zapisy nie wszystkich dotyczą w identycznym stopniu.

Weźmy taki przykład. Pan Kowalski ma działkę na obszarze, który w planie jest oznaczony literami MP. Pani Malinowska ma działkę na obszarze oznaczonym w planie jako UZ. Przy granicy obu działek przebiega korytarz ekologiczny. Płynie tam potok, wzdłuż którego wędrują zwierzęta, nasiona rośli, grzyby.

Obie działki łączy funkcja terenu przy granicy – to korytarz ekologiczny wzdłuż potoku, powinien być otwarty, niezagrodzony, aby umożliwić swobodną migracje zwierząt i roślin.

Obie działki dzieli funkcja przeznaczenia podstawowego.

UZ – to tereny usług z zielenią towarzyszącą.

MP – to obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową.

Plan uchwala się, aby regulować rozwój przestrzenny gminy i wprowadzać zasady ładu przestrzennego. Nie zawsze się to udaje. Plan musi uwzględniać prawa nabyte właścicieli. Nie zawsze też opracowujący plan są na tyle przewidujący, żeby pomyśleć o wszystkich możliwych scenariuszach. W planie niejednokrotnie widać lobbing, albo celową działalność zamawiającego plan, aby jakiś obszar wyróżnić spośród innych np. większymi parametrami zabudowy.

Oczywiście plany mają różną jakość. Wszystko zależy od opracowujących plan oraz urzędników, którzy zabiegają lub nie o wprowadzenie jakiś zapisów do planu.

Dlatego w planowaniu ważny jest głos mieszkańców.

 

Jak czytać plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch elementów:

– uchwały, czyli części opisowej,

– załącznika, czyli mapy.

Żeby skorzystać w pełni z części opisowej dobrze jest oswoić się z załącznikiem, czyli mapą. Obok zamieszczamy „ściągę” z symbolami używanymi w planach.

 

 

Przedstawienie graficzne planu

Załącznik graficzny do planu, czyli mapa.

Na co należy zwrócić uwagę:

 • kolory obszarów

różne odcienie zieleni – tereny zielone (ZL  – tereny lasów; ZP – zieleń parkowa; RZ – tereny łąk zielonych)

odcienie brązu i beżu – tereny zabudowane (MN – zabudowa jednorodzinna; MP – zabudowa mieszkaniowo-pensjonatowa; MW – zabudowa wielorodzinna)

odcienie czerwieni – usługi (U – usługi, UK – usługi kultu religijnego)

odcienie szarości  – infrastruktura techniczna (KDW – drogi wewnętrzne; KS – tereny obsługi komunikacji i parkingi; E – energetyka; W – wodociągi; itd.)

biały – infrastruktura drogowa (KDL – drogi lokalne; KDD – drogi dojazdowe; itd.)

żółty – ciągi pieszo – jezdne (KDP)

Kolory mogą się nakładać, gdy obszar łączy dwie funkcje przeznaczenia (np. UZ – usługi z zielenią towarzyszącą).

 • oznaczenia symbolami (patrz tabela wyżej).

 

Uchwała, czyli część opisowa planu

W części opisowej każda z kategorii obszaru ma wyznaczoną funkcję podstawową i uzupełniającą. Najczęściej jest wskazywany procentowy udział poszczególnych funkcji.

W tej części planu są również zamieszczone najważniejsze dla sposobu zagospodarowania i skali zabudowy wskaźniki urbanistyczne, m. in.:

 • wysokość zabudowy (liczona obecnie od najniższego punktu obiektu; wcześniej były wprowadzane sposoby mierzenia np. od głównego wejścia, co dawało możliwość manipulacji wysokością)
 • intensywność zabudowy – stosunek sumy ogólnej powierzchni zabudowy do powierzchni terenu (netto / brutto)
 • wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
 • powierzchnia zabudowy – suma powierzchni wszystkich budynków liczona po zewnętrznym obrysie ścian z prześwitami i podcieniami
 • stosunek powierzchni terenów zieleni biologicznie czynnej do powierzchni terenu wyrażony w procentach

Np. wskaźnik intensywności zabudowy o wartości 2,0 dla działki o powierzchni 1500 m2 oznacza 3 tys. m2 zabudowy. Przy maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy 0,3 po obrysie budynek będzie miał u podstawy 450 m2.  Do dalszego projektowania należy uwzględnić wysokość budynku, procent powierzchni biologicznie czynnej oraz wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, ilość miejsc parkingowych i powierzchnię dróg. Wtedy można opracować pierwszą koncepcję bryły obiektu, która będzie wyrażona przede wszystkim kubaturowo (wielkością i skalą bryły na działce).

W planie ustala się również zasady ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Ty i planowanie przestrzenne – kiedy możesz złożyć swoje uwagi?

Swoje uwagi może zgłosić każdy mieszkaniec gminy. Niezależnie od miejsca zamieszkania. Jest na to czas określony zarządzeniem wójta (w naszej gminie burmistrza). Najważniejsza dla nas w zarządzeniu burmistrza jest informacja, czy można składać uwagi do całego planu, czy tylko do wniesionych już uwag (przy kolejnym wyłożeniu).

Obecnie są stosowane różne metody i formy uczestnictwa mieszkańców w konsultacjach nad planem. W Szklarskiej Porębie w dalszym ciągu mamy do czynienia jedynie z wyłożeniami planów w Urzędzie.

Ważne jest też, aby uchwalający plan radni nabyli umiejętność odczytywania planów i ich interpretacji. Nie jest złym pomysłem organizowanie warsztatów dla radnych zaraz na początku kadencji. Na takich warsztatach to radni tworzyliby plan, a prowadzący zajęcia obrazowałby następnie ich pracę: postanowione współczynniki urbanistyczne: intensywność zabudowy, wysokości obiektów, udziały powierzchni biologicznie czynnych itd.

Spotkajmy się na spacerach badawczych w różnych częściach Szklarskiej Poręby. Rozmawiajmy o przestrzeni naszego miasta, jego bolączkach i możliwościach. Wypełnij ankietę i przynieś wypełnioną na spacer. Możesz ją pobrać w następujących punktach:
 • Szklarska Poręba Dolna (sklep przy kościele przy ul. Piastowskiej)
 • Szklarska Poręba Średnia (sklep przy ul. 11 Listopada – Żaczek)
 • Szklarska Poręba Biała Dolina (sklepy spożywcze przy ul. Demokratów)
 • Szklarska Poręba Górna i Marysin (sklep Lewiatan przy ul. 1 Maja)
>>>Terminy spacerów.
ZAPRASZAMY!!!

 

 

Kamil Kasperowicz, Michał Pyrek, Bartek Wójcikiewicz, Włodek Dyl

- Reklama -

Ostatnie publikacje