19.4 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 22 lipca, 2024

Komitet społeczny zaczyna działać

Poniższe propozycje w formie wniosku złożyliśmy w środę, 12 grudnia, na ręce przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby, pana Rafała Wróblewskiego. Wszystkim radnym za pośrednictwem biura rady rozesłaliśmy wniosek droga mailową.
2018 Michał Pyrek

 

Komitet Społeczny Szklarska Poręba, 12.12.2018r.
„Obywatelska Szklarska Poręba”
Reprezentowany przez:
Michał Pyrek
Ul. Mała 1a/5
58-580 Szklarska Poręba
Tel. 6976464654
e-mail: micpyr@o2.pl

Wniosek
do Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie zmian w Statucie Miasta Szklarska Poręba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) powołana została do życia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Aby mogła funkcjonować, należy wznieść odpowiednie zmiany do Statutu Miasta. Komitet Społeczny „Obywatelska Szklarska Poręba” wnosi o następujące zapisy, które w naszej ocenie wpłyną korzystnie na organizację pracy i funkcjonowanie Komisji oraz zapewnią czytelną procedurę dla składającego skargę, wniosek luba petycję.

 

Wnioskowane zapisy odnoszące się do zakresu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie:

1. Komisja Skarg rozpatruje wnioski i bada skargi wnoszone na działalność Burmistrza i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz przygotowuje projekt stosownej uchwały, który przedstawia Przewodniczącemu Rady celem wprowadzenia do porządku obrad.

2. Komisja Skarg rozpatruje petycje składane przez obywateli oraz przygotowuje projekt stosownej uchwały, który przedstawia Przewodniczącemu Rady celem wprowadzenia do porządku obrad.

3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

4. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

5. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Wnioskowane zapisy odnoszące się do sposobów ustalenia stanu faktycznego, będącego przedmiotem skargi, wniosku lub petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie:

1. Stan faktyczny, będący przedmiotem skargi, wniosku lub petycji, ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania sprawdzającego, prowadzonego przez Komisję Skarg. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności:
dokumenty, wyniki oględzin, wyjaśnienia pracowników, opinie biegłych i ekspertów oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia dotyczące sprawy będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji.

2. Komisja Skarg ma prawo żądać od podmiotu, którego działalność bądź zadania zostały zaskarżone, dokumentów i materiałów niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego będącego przedmiotem skargi, wniosku lub petycji, za wyjątkiem materiałów podlegających przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz innych ograniczających prawo dostępu. Komisja Skarg ma prawo również żądać od podmiotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu skargi, wniosku lub petycji.

Wnioskowane zapisy odnoszące się do organizacji pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie:

1. Skargi i wnioski dotyczące działania Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych składane do Rady Miasta są rozpatrywane i załatwiane z zachowaniem właściwości organów na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w postanowieniach Działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Za organizowanie pracy Rady Miasta w zakresie związanym z przyjmowaniem, koordynowaniem rozpatrywania i rozpatrywaniem skarg i wniosków odpowiada Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

3. W przypadku otrzymania skargi lub wniosku, dla którego organem właściwym do jego rozpatrzenia jest Rada Miasta, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po jego otrzymaniu przekazuje skargę lub wniosek do Komisji Skarg w celu rozpatrzenia, natomiast kopię skargi lub wniosku – do wiadomości Burmistrza Miasta.

4. Petycje składane do Rady Miasta są rozpatrywane z zachowaniem właściwości organów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o petycjach.

5. Za organizowanie pracy Rady Miasta w zakresie związanym z przyjmowaniem, koordynowaniem rozpatrywania i rozpatrywaniem petycji odpowiada Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

6. W przypadku otrzymania petycji, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po jej otrzymaniu przekazuje petycję do Komisji Skarg w celu rozpatrzenia.

7. Kopię petycji oraz dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu i sposobu załatwienia petycji, Przewodniczący przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi Miasta w celu umożliwienia m.in. zajęcia stanowiska w jej sprawie i wykonania czynności związanych z obowiązkiem publikacji wskazanych w ustawie o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szklarska Poręba oraz informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Szklarska Poręba.

8. Przewodniczący Rady koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji poprzez:

1) prowadzenie wymaganych prawem rejestrów;
2) kwalifikowanie wpływających spraw;
3) występowanie o uzupełnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zarzutów;
4) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do Komisji;
5) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę.

9. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:

1) występować do Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji;
2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

10. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

11. Posiedzenia mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Skarg, a także na pisemny, umotywowany wniosek:

1) Przewodniczącego Rady;
2) Burmistrza;
3) co najmniej 3 radnych;
4) co najmniej 2 członków Komisji Skarg.

12. Przewodniczący Komisji Skarg może zaprosić na jej posiedzenia:

1) Burmistrza,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Skarg w charakterze biegłych lub ekspertów,
3) pracowników Urzędu kompetentnych do udzielenia wyjaśnień w sprawach rozpoznawanych przez Komisję,
4) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży,
5) stronę skarżącą, wnioskującą lub składającą petycję, jeśli zachodzi potrzeba uzupełnienia sprawy.

13. Członkowie Komisji Skarg podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

14. W sprawie wyłączenia Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg oraz poszczególnych
członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Skarg.

15. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Skarg decyduje Rada.

16. Wyłączony Wiceprzewodniczący lub członek Komisji Skarg może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady na najbliższej sesji

17. W przypadku złożenia odwołania, prace Komisji Skarg ulegają zawieszeniu do czasu rozpatrzenia odwołania przez Radę.

18. Komisja Skarg może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
W przypadku, gdy skorzystanie z w/w działań wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków gminnych, Przewodniczący Komisji Skarg zwraca się do Burmistrza z wnioskiem o zapewnienie środków na ten cel i zawarcia stosownej umowy w imieniu Miasta.

19. Komisja Skarg może współdziałać w wykonywaniu swoich funkcji z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i oświadczeń dotyczących spraw będących przedmiotem obrad Komisji Skarg, jak również na odbywaniu wspólnych posiedzeń z innymi Komisjami Rady.

Wskazane przez nas we wniosku zapisy to właściwie gotowe punkty do wpisania w Statut Miasta w rozdziale „Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie ich literalnie lub przez wykorzystanie ich sensu merytorycznego. Jesteśmy głęboko przekonani, że dookreślenie szczegółów pracy Komisji może wpłynąć korzystnie na jej pracę i efektywność.

Z wyrazami szacunku

- Reklama -

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje