-1.1 C
Szklarska Poręba
niedziela, 10 grudnia, 2023

Klub radnych wnioskuje

Klub Radnych “Lepsza Szklarska dla Mieszkańców” Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosława Grafa o wyłonienie oddzielnej obsługi prawnej dla radnych. Tworzenie prawa miejscowego bardzo często opiera się na interpretacjach wyroków sądowych, a także niejednoznacznych przepisów tworzonych przez ustawodawcę. Chcąc z jednej strony zapewnić niezależność organu uchwałodawczego od wykonawczego, która jest istotą samorządności, a z drugiej, dać poczucie pewności meandrującym w przepisach radnym, KRLepsza Szklarska dla Mieszkańców” prosi burmistrza o radcę prawnego obsługującego wyłącznie radnych. Poniżej zamieszczamy treść wniosku w całości.

 

Szanowny Panie Burmistrzu

             W imieniu Klubu Radnych „Lepsza Szklarska dla Mieszkańców” wnoszę o wyłonienie w drodze zapytania ofertowego obsługi prawnej, dedykowanej na potrzeby Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie.

            Zadania i obowiązki Rady Miejskiej wymagają bieżącego dostępu do usług wykwalifikowanego prawnika, mającego kwalifikacje do opiniowania projektów uchwał poddawanych pod głosowanie Rady, jak też udzielania radnym wszelkiej pomocy w ich działalności publicznej. Odpowiedzialność za treść stanowionego prawa miejscowego spoczywa w przeważającej części na Radzie, stąd – w trosce o poziom pracy uchwałodawczej – widzimy konieczność korzystania w tym zakresie ze wsparcia radcy prawnego lub adwokata, do którego bezstronności będziemy mieli pełne zaufanie. Ewentualna wadliwość stanowionego prawa miejscowego może bowiem powodować nie tylko jego nieskuteczność, ale także narażać na ryzyko stwierdzenia jego nieważności przez organ nadzoru.

            Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 29 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 334kt I PKN 334/2000), „przez pozostawanie radcy prawnego z osobą, której dotyczy prowadzona przez niego sprawa, w takim stosunku, że mogłoby to oddziaływać na wynik sprawy należy rozumieć istnienie między radcą prawnym a tą osobą stosunków (zależności) uczuciowych, majątkowych, rodzinnych, towarzyskich itp., które mogłyby wpływać na sposób prowadzenia sprawy”. Można zatem uznać, że „związkiem” takim jest stosunek służbowy pomiędzy radcą prawnym podległym bezpośrednio Burmistrzowi a Radą Miejską, której obsługę prawną ma również prowadzić. Jeżeli zatem Rada Miejska ma zastrzeżenia co do bezstronności radcy prawnego, to może zobowiązać Burmistrza do zapewnienia jej dodatkowej, niezależnej obsługi prawnej na rzecz Rady Miasta. Nie da się bronić stanowiska, że poglądy Rady
i Burmistrza zawsze muszą być identyczne. Skoro w systemie samorządu gminnego istnieje wielość organów, to trzeba dopuścić różnice poglądów organów na te same sprawy. Ścieranie się poglądów sprzyja bowiem przyjmowaniu lepszych (trafniejszych) rozwiązań.

W praktyce działań organów samorządowych istotny jest aspekt prawny tych działań
i ewentualnych rozwiązań, aby różnice zdań obu organów mogły być wyrażane również na płaszczyźnie prawnej. Potrzeby tej nie realizuje obsługa prawna wykonywana na rzecz obu organów przez jeden podmiot.

            Dalece niezręczna i nader niepożądana jest sytuacja, w której obsługa prawna dwóch różnych i niezależnych od siebie organów jednostki samorządu terytorialnego – mających odmienne zadania i kompetencje, a często niewspółpracujących w sposób zgodny – realizowana jest przez ten sam podmiot. Sytuacja taka z  jednej strony może wywoływać wśród radnych obawy co do bezstronności radcy prawnego zatrudnionego przez Burmistrza, z drugiej zaś – powoduje przypuszczenia, czy nie dochodzi w tym przypadku do sytuacji określonej w art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tj. konfliktu interesów, czego mieliśmy już przykłady w obecnej kadencji Rady Miejskiej.

            Rozwiązanie, w którym obsługę Rady i Urzędu powierza się oddzielnym, niezależnym podmiotom jest już stosowane w wielu gminach w kraju. W naszym powiecie są już dwie gminy, w których zdecydowano się na takie rozwiązanie i z uzyskanych informacji wynika, że taki model bardzo dobrze się sprawdza.

            Powyższe rozwiązanie nie generuje też dodatkowych kosztów dla miasta, gdyż obecnie podpisane umowy na obsługę prawną obowiązują do końca bieżącego roku, a nowo podpisane mogą już zawierać wnioskowane rozwiązanie.

Mając powyższe na względzie wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Klubu Radnych

LEPSZA SZKLARSKA DLA MIESZKAŃCÓW

Mirosław Hochół

 

 

 

2019 Redakcja

- Reklama -

2 KOMENTARZE

  1. Temat dojrzewał od około 1 roku. Poprzednia Przewodnicząca Małgorzata Drużkowska nie dostrzegała go, omijała, ponieważ należy do zwartego kręgu zwolenników “naszego Mirka”. Ach, ta bezstronność Radnej!

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje

Referendalne ABC

Kościół kocha hojnych

Urzędowa samowola

Prostowanie sprostowania