16 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 15 lipca, 2024

Wody Polskie nabrały wody w usta

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. W zakres jego kompetencji wchodzi również monitorowanie stanu rzek, w tym rzeki Kamiennej. Wody Polskie są zatem jednym z głównych aktorów w sprawie zanieczyszczania rzeki przez oczyszczalnię ścieków w Szklarskiej Porębie.

W imieniu Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu Sudetów Zachodnich “Przełom” zawiadomiłem 24 sierpnia Wody Polskie o nienormatywnych zrzutach ścieków do rzeki Kamiennej. Po miesiącu ani widu, ani słuchu reakcji ze strony WP. Dlatego wysłałem maila z zapytaniem, czy coś się dzieje w tej sprawie.

Poniżej zamieszczam mojego maila i odpowiedź, jaką otrzymałem od kierowniczki Działu Zgód Wodnoprawnych  w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim Pani Magdaleny Czafurskiej-Dziak.

Miesiąc temu zgłosiłem Państwu sprawę ponadnormatywnych zrzutów nie do końca oczyszczonych ścieków do rzeki Kamiennej z oczyszczalni w Szklarskiej Porębie. Do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od Państwa.

Art. 12. § 1. KPA mówi: “Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia”. w art. 36. § 1. KPA możemy znowu przeczytać: “O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Wnioskodawcy przysługuje także prawo do wniesienia ponaglenia, z którego zamierzam skorzystać.

Czekam na odpowiedź, a przede wszystkim na zajęcie się przez Wody Polskie sprawą zanieczyszczania rzeki Kamiennej.

Z poważaniem, Michał Pyrek

W odpowiedzi otrzymałem taki tekst:

W nawiązaniu do wiadomości poniżej oraz wiadomości z dnia 24.08.2020 r. informuję, iż  zgodnie z art. 14 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym wzywam o sprecyzowanie żądania zawartego w wiadomości poniżej- zgodnie z wymogami i rygorami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w szczególności określenia zakresu żądania i złożenie go pisemnie w Zarządzie Zlewni w Lwówku Śląskim w terminie 7 dni, w przeciwnym razie Pana wiadomość zostanie pozostawiona bez odpowiedzi.

Ponadto informuję, iż zgodnie z przepisem art. 28 Kodeksu Postępowania Administracyjnego “Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. Tym samym, co do zasady, istotne jest wykazanie się posiadaniem interesu prawnego (niewystarczające jest posiadanie wyłącznie interesu faktycznego), bądź obowiązku, którego dotyczy dane postępowanie administracyjne. W orzecznictwie sądów administracyjnych w tym zakresie jednoznacznie określa się bowiem, że interes prawny uprawniający do wszczęcia postępowania i bycia w nim stroną musi znajdować oparcie w przepisach prawa materialnego powszechnie obowiązującego. Nie wystarczy wewnętrzne przekonanie danego podmiotu w tym zakresie, które zwykle wiąże się z interesem faktycznym a nie prawnym. Skoro zaś art.28 k.p.a. nie stanowi samoistnej normy prawnej dla wywodzenia przymiotu strony postępowania, to ustalenie interesu prawnego może nastąpić jedynie w związku z konkretną normą prawa materialnego.

Ponadto zawiadamiam, iż aktualnie tutejszy Organ gromadzi materiał dowodowy celem wszczęcia stosownego postępowania administracyjnego.

Pozdrawiam, Magdalena Czafurska-Dziak, Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

 

Wszystko jasne Drogi Czytelniku? Rzeka płynie ze ściekami, KSWiK-owi jest wstyd, a Organ gromadzi materiał dowodowy. Mam obawy, żeby nie przesadził z tym gromadzeniem, gdyż może pęc, a smród zaleje biurka w Wodach Polskich i dopiero będzie larum.

 

2020 Michał Pyrek

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

3 KOMENTARZE

    • Ale jaka ignoracja?
      Od interwencji jest wioś, ktory naklada kary.
      A wody polskie moga cofnac kswik pozwolenie. A to nie jest wbrew pozorom takie proste.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje