22 C
Szklarska Poręba
niedziela, 16 czerwca, 2024

Wniosek Komitetu Obywatelskiego

Komitet Społeczny Szklarska Poręba, 17.01.2019r.
Obywatelska Szklarska Poręba”
Reprezentowany przez: Michał Pyrek
Tel. 6976464654

Wniosek
do Komisji Finansów i Spraw Społecznych
w sprawie regulaminu i wdrażania budżetu partycypacyjnego
w Gminie Szklarska Poręba

>>> Wersja PDF

Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego (w dalszej części BP) w Gminie, zwłaszcza fakultatywnie, jak w Gminie Szklarska Poręba (Gmina, ze względu na liczbę mieszkańców, nie jest zobligowana ustawą o samorządzie gminnym do jego wprowadzenia) powinno wynikać z jasnych przesłanek. W ocenie członków Komitetu Społecznego budżet partycypacyjny jest narzędziem zmiany społecznej. Przy rozmyślnym jego wykorzystaniu można dzięki jego wprowadzeniu i odpowiednim procedowaniu pozyskać coraz więcej świadomych i aktywnych obywateli dla naszego miasta. Ponoć w zeszłym roku, 2018, w budżecie Gminy były przeznaczone środki na budżet partycypacyjny. Były, czy nie były, to już jest pytanie do gminnych kronikarzy, wiadomym pozostaje, że nie można było ich i tak wykorzystać w ramach budżetu partycypacyjnego, gdyż Rada Miejska Szklarskiej Poręby nie uchwaliła regulaminu, który zawiera warunki dopuszczenia projektu, sposoby jego zgłaszania, oceny formalnej i merytoryczno – prawej, w końcu sposoby głosowania. Jeśli były jakieś środki, to można je nazwać, jako zabezpieczenie finansowe Gminy na zadania zgłoszone przez mieszkańca/mieszkańców. Co i tak nie nastąpiło, gdyż nikt o tym nie wiedział.

Aby uniknąć tego typu niedopowiedzeń i niejasności, należy uchwalić regulamin, o czym członkowie Szanownej Komisji wiedzą i co czynią. Budżet partycypacyjny jest procesem, zawsze i co roku. Regulamin budżetu partycypacyjnego również powinien powstawać, jako odzwierciedlenie „zaciągania” mieszkańców do większej aktywności i dbałości o swoją przestrzeń, tej fizycznej, jak i społecznej.

Komitet Społeczny pragnie, choć w części posłużyć za ekwiwalent mieszkańców i zgłasza we wniosku swoje propozycje do zawarcia w tworzonym regulaminie budżetu partycypacyjnego Gminy Szklarska Poręba. Nasze uwagi dotyczą całej zawartości regulaminu, w którym w naszej ocenie powinny się zawierać następujące elementy:

I. Zakres projektów.

Mieszkańcy powinni samodzielnie określać priorytety w wydatkowaniu środków publicznych, także jeśli chodzi o ukierunkowanie strumienia środków budżetowych.

Propozycja wpisu:

Gmina Szklarska Poręba w ramach budżetu partycypacyjnego umożliwia mieszkańcom zgłaszanie pomysłów obejmujących pełen zakres zadań własnych gminy (zgodnie z art. 7 ust. o samorządzie gminnym).

II. Warunki dopuszczenia projektów do głosowania.

Projekty muszą spełniać następujące warunki:

• mieszczenie się w zakresie zadań własnych gminy,

• nienaruszanie obowiązujących przepisów prawa,

niezawierające treści uznawanych powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub takie, które mogą być odebrane jako społecznie naganne; projekty takie nie będą kierowane do kolejnych etapów, a informacje o nich nie będą podlegać publikacji;

• zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego, a w wypadku ich braku – nienaruszanie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

• niekolidowanie z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę,

• niesprzeczność z przyjętymi strategiami i programami gminnymi.

Zasięg terytorialny projektu.

Propozycja wpisu:

Projekty realizowane w ramach BP muszą być zlokalizowane w granicach gminy Szklarska Poręba, aczkolwiek niekoniecznie na terenach należących do gminy. Ich formalnym wymogiem musi być ogólnodostępność.

Podmioty uprawnione do zgłaszania projektów.

Proponujemy środki zabezpieczone na realizację budżetu partycypacyjnego przeznaczyć w pierwszej kolejności na projekty składane przez osoby fizyczne, będące mieszkańcami Gminy. Do rozpatrzenia pozostaje dopuszczenie w dalszej kolejności (w przypadku nie wykorzystania całej puli środków w danym roku) przez osoby prawne, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Gminy Szklarska Poręba.

Uzasadnienie. Osoby prawne posiadają inne możliwości starania się o środki na prowadzenie statutowej działalności od Gminy, m.in. start w konkursie ofert na realizację zadań publicznych, czyli tzw. środki z pożytku publicznego.

Propozycja wpisu:

 1. Prawo do składania projektów przysługuje osobom fizycznym będącymi mieszkańcami Gminy Szklarska Poręba (w myśl art. 25 kodeksu cywilnego: „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”).

 2. W przypadku niewykorzystania całej puli środków budżetu partycypacyjnego przypadających w danym roku na dany obszar wydzielony Gminy, prawo do składania wniosków przysługuje także osobom prawnym, których działalność statutowa jest dedykowana i prowadzona na terenie Gminy Szklarska Poręba.

Ogólnodostępność.

Należy precyzyjnie określić minimalny wymiar czasowy dostępności do efektów realizacji projektów inwestycyjnych, zlokalizowanych na terenach niemających charakteru przestrzeni ogólnodostępnych. Uwzględnienie tego wymogu w projekcie oznacza spełnienie przez niego kryterium ogólnodostępności.

Propozycja wpisu:

 1. W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane jedynie takie projekty, które umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców.

 2. W przypadku realizacji projektu na terenie nie będącym własnością Gminy Szklarska Poręba, należy określić minimalny wymiar czasowy dostępności do efektów realizacji projektu inwestycyjnego na drodze odrębnej umowy (zgodnie z załącznikiem nr … do niniejszego regulaminu).

Własność terenu a realizacja projektu. Współfinansowanie.

Realizacja zadania z Budżetu Partycypacyjnego na terenie nie stanowiącym własności gminy musi być poprzedzona zgodą właściciela terenu na realizację projektu (załącznik – umowa użyczenia, zgoda na udostępnienie terenu).

Wnioskodawca powinien przedstawić pisemną zgodę zarządcy określonego terenu na realizację projektu (tak inwestycyjnego, jak „miękkiego”), a przed realizacją projektu powinna zostać podpisana umowa pomiędzy zarządcą terenu a władzami samorządowymi, określająca warunki użyczenia/przekazania terenu na cele projektu. Konieczne jest też m.in. zobowiązanie zarządcy do utrzymania efektów realizacji projektu oraz zapewnienie ich ogólnodostępności. Taka zgoda na realizację projektu powinna precyzować okres, w jakim urząd gminy może dysponować terenem: w przypadku projektów „miękkich” upływa on wraz z datą zakończenia realizacji projektu, a w przypadku projektów inwestycyjnych termin ten nie może być krótszy niż pięć lat, oraz uwzględniać gotowość ponoszenia przez dysponenta terenu kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu realizacji projektu w kolejnych latach.

Dopuszcza się możliwość współfinansowania projektu przed podmiot zewnętrzny w przypadku, gdy koszty projektu przekraczają kwotę przeznaczoną dla danego obszaru wydzielonego (załącznik: deklaracja podmiotu zewnętrznego dotyczącej współfinansowania projektu). Deklarację podpisują osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz. Gdy projekt uzyska odpowiednią liczbę głosów, władze samorządowe zawierają z owym podmiotem stosowną umowę o przekazaniu (np. w formie darowizny) środków przed rozpoczęciem jego realizacji.

Uzasadnienie. Na terenie Gminy Szklarska Poręba liczba terenów pozostających w zasobie gminnym stale się zmniejsza, co może rzutować na problem w lokalizacji projektu realizowanego w ramach BP. Poza tym można założyć, że są osoby pośród właścicieli działek w Gminie, którzy dopuszczają udostępnienie części swoich terenów pozostałym mieszkańcom, w tym na realizację projektów inwestycyjnych lub „miękkich”. Odpowiednie zabezpieczenie się Gminy w postaci zawartych proponowanych umów nie spowoduje naruszenia ustawy o finansach publicznych, czy narażenie się na zarzut o niegospodarność.

Propozycja wpisu:

 1. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, może ona stanowić własność Gminy Szklarska Poręba lub nie stanowić własności Gminy Szklarska Poręba.

 2. W przypadku realizacji zadań na terenie niestanowiącym własność Gminy Szklarska Poręba, właściciel terenu musi wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie i dysponowanie tym terenem przez Gminę Szklarska Poręba do celów realizacji projektu. Szczegóły udostępnienia regulować będzie umowa pomiędzy właścicielem terenu a Gminą Szklarska Poręba, która zostanie zawarta w przypadku przystąpienia do realizacji danego projekt (zgodnie z załącznikiem nr … do niniejszego regulaminu).

 3. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego dla danego obszaru wydzielonego, chyba że zostanie dołączona deklaracja podmiotu zewnętrznego dotycząca współfinansowania projektu (zgodnie z załącznikiem nr … do niniejszego regulaminu).

Okres realizacji projektu.

Można dopuścić projekty, których realizacja przekracza 12 miesięcy lub co do których wiadomo, że nie będą się mogły rozpocząć od 1 stycznia i w związku z powyższym ich wykonanie przeciągnie się na kolejny rok. Jeżeli od razu wiadomo, że realizacja jakiegoś projektu zajmie dłużej niż 12 miesięcy, można wpisać go do wieloletniej prognozy finansowej i realizować etapami.

Cezura wiekowa.

Projekt do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego mogą zgłaszać także osoby małoletnie (od 15 roku życia). Zgłoszenie projektu przez osobę małoletnią musi być obwarowane zgodą opiekuna prawnego (załącznik: zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do BP).

Propozycja wpisu:

Projekt do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Szklarska Poręba, który ukończył 15 rok życia. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego (zgodnie z załącznikiem nr … do niniejszego regulaminu), która powinna być dołączona do składanego wniosku.

Uzasadnienie. W naszej opinii budowanie postaw obywatelskich znajduje najlepsze podłoże w ćwiczeniu umiejętności współpracy. W Rządowym Programie Aktywności Społecznej Młodzieży na lata 2015-2016 „Aktywna Młodzież” przyczynami wskazywanymi przez młodych ludzi uniemożliwiającymi zaangażowanie się w wolontariat (czyli działanie na rzecz wspólnoty bez wynagrodzenia) to: „brak wolnego czasu (49%) oraz brak wiedzy i zainteresowania tym polem aktywności (42%). Jako inne przyczyny identyfikowane są nastawienie na sukces indywidualny (w życiu, w nauce, w pracy) oraz brak stymulowania postaw prospołecznych w rodzinie czy w szkole.” Autorzy Programu wskazują, że „młodzi ludzie są skoncentrowani na samych sobie, dojrzewają bez poczucia sensu i potrzeby działań na rzecz innych i dobra wspólnego. Także postępująca globalizacja i dominacja postaw egoistycznych i indywidualistycznych wywierają negatywny wpływ na wolę troszczenia się młodych ludzi o dobro wspólne. Rozluźnieniu ulegają relacje międzyludzkie, młodzi ludzie czują się włączeni w ciągły proces „wyścigu szczurów”, co pogłębia reakcje stresowe zaburzające równowagę psychiczną młodego pokolenia.” Stworzenie możliwości realizacji własnych pomysłów grupowych młodym mieszkańcom Gminy wydaje się być jednym z motorów odwrócenia ich perspektywy: z zapatrzenia na siebie i swoją drogę życiową, na budującą trwałą wspólnotę w działaniu i współpracy.

W zapisach regulaminu należy jednakże zadbać o to, żeby młodzi ludzie – uczniowie nie stali się narzędziem szkoły w realizacji swoich projektów inwestycyjnych. Szkoły powinny być natomiast ujęte, jako jeden z aktywnych elementów promocji budżetu partycypacyjnego i możliwości kształtowania współpracy w realizacji celów grupowych.

Limit kosztów.

W przypadku projektów lokalnych, tzn. odnoszących się do pięciu obszarów wydzielonych Szklarskiej Poręby (Dolna, Średnia, Górna, Marysin i Biała Dolina) wprowadza się górny limit kosztów wynoszący 20% całego BP. W przypadku projektów ogólnomiejskich wprowadza się limit kosztów maksymalnych dla jednego projektu wynoszący 50% całej puli przeznaczonych środków na Budżet Partycypacyjny w danym roku. Projekt ogólnomiejski przechodzi do realizacji, gdy otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu.

Listy poparcia projektów.

Jedynie projekty ze zgłoszonym poparciem minimum 15 osób będą mogły być dalej rozpatrywane. W przypadku projektów ogólnomiejskich wniosek musi być poparty przez minimum 50 osób. Do tej liczby nie wlicza się autora/-ów projektu. Osoby popierające zgłaszany projekt do realizacji powinny zamieszkiwać dany obszar wydzielony gminy (w przypadku projektów lokalnych), a w przypadku projektu ogólnomiejskiego muszą być mieszkańcami gminy. Osoby uczestniczące w projekcie, tak autor/-rzy, jak popierający zgłaszany projekt muszą mieć ukończone 15 lat. W przypadku osób małoletnich są one zobligowane do przedstawienia zgody opiekuna prawnego (załącznik).

III. Formularz wniosku.

W formularzu wniosku powinny znaleźć się następujące elementy:

• dane projektodawcy (imię i nazwisko, adres, PESEL) – umożliwiają one jego identyfikację i sprawdzenie, czy przysługuje mu prawo składania projektu,

• kontakt do projektodawcy (e-mail, telefon),

• nazwa/tytuł projektu,

• skrócony opis propozycji (np. maksymalnie 50 słów),

• typ/charakter projektu (np. ogólno miejski/lokalny; zakres tematyczny),

• lokalizacja projektu (nazwa i numer ulicy lub numer działki),

• uzasadnienie realizacji projektu,

• pełny opis projektu – opis nie może wskazywać potencjalnych wykonawców,

• zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców (sposób realizacji kryterium ogólnodostępności),

• wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych,

• rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu realizacji projektu w kolejnych latach (jeśli projekt takowe generuje – np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji).

Dodatkowo w formularzu można poprosić wnioskodawcę o samodzielne zaklasyfikowanie projektu do jednej z kategorii tematycznych (np. zieleń miejska, inwestycje, kultura) i zaznaczenie potencjalnych odbiorców projektu – ułatwi to później wstępną selekcję projektów i ich przyporządkowanie do odpowiednich wydziałów na etapie weryfikacji oraz ich prezentację na stronie internetowej, np. w formie wyszukiwarki umożliwiającej filtrowanie pozycji według tematów czy grup odbiorców.

W formularzu powinno się też znaleźć oświadczenie o prawdziwości podanych danych, a pod nim miejsce na podpis wnioskodawcy (w przypadku osoby małoletniej – jej opiekuna prawnego). Należy też umieścić niezbędne formuły prawne związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora procesu (zwykle burmistrza lub prezydenta) na potrzeby realizacji BP. (Analogiczne formuły powinny się też znaleźć we wzorach list poparcia projektów). Musi im towarzyszyć adnotacja, kto jest administratorem tych danych.

Dodatkowo we wniosku proponujemy zamieścić fakultatywną rubrykę z formułą zgody, którą wnioskodawca może wyrazić na upublicznienie swojego imienia i nazwiska w związku z publikacją danych o projekcie, formuła ta może wyglądać tak:

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska w systemie elektronicznym opracowanym na potrzeby przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Gminie Szklarska Poręba, w którym będą zawarte informacje o złożonym przeze mnie projekcie pt. „…”.

Oprócz samego formularza wniosku opublikować trzeba również niezbędne załączniki – obowiązkowe (np. zgoda opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej) i fakultatywne (np. zgoda dysponenta terenu niemiejskiego).

Oto lista wzorów wszystkich formularzy potrzebnych na etapie składania projektów (w zależności od charakteru i lokalizacji projektu):

• wzór formularza zgłoszeniowego projektu do BP,

• wzór zgody właściciela terenu na realizację projektu,

• wzór deklaracji podmiotu zewnętrznego dotyczącej współfinansowania projektu,

• wzór listy osób popierających projekt,

• wzór zgody opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do BP,

• wzór formularza zmian w projekcie.

IV. Weryfikacja wstępna (formalna) wniosków.

Należy umożliwić projektodawcom poprawienie błędów formalnych we wnioskach, takich jak brak podpisu na formularzu czy brak wymaganej liczby podpisów poparcia.

Propozycja zapisu:

W terminie trzech dni roboczych od otrzymania wezwania droga mailową lub telefoniczną na nr podany we wniosku należy uzupełnić i poprawić wniosek. Nieuzupełnienie wniosku będzie powodem wstrzymania jego procedowania: wniosek zostanie odrzucony na tym etapie z przyczyn formalnych.

Procedura musi też umożliwiać wprowadzanie zmian w projektach na etapie weryfikacji szczegółowej, na wniosek urzędników weryfikujących projekty. Powinna też stwarzać możliwość łączenia projektów przez samych wnioskodawców – najlepiej na etapie dyskusji o projektach lub jeszcze w trakcie ich zgłaszania. Dobrze, by w toku procesu BP sam urząd inicjował kontakt pomiędzy wnioskodawcami, którzy zgłosili podobne propozycje – ułatwi im to wspólne opracowanie projektów, które w efekcie będą miały większą szansę zainteresować liczniejsze grono mieszkańców.

Wnioskodawca musi mieć też prawo do wycofania swojego projektu (choćby z racji połączenia go z innym wnioskiem): aby uniknąć zamieszania na etapie promocji projektów i sporządzania list do głosowania, taka możliwość powinna być zapewniona do momentu ustalania kolejności projektów na listach do głosowania.

V. Weryfikacja merytoryczno – prawna projektów.

Opracowanie dokumentów, na podstawie których dokonuje się weryfikacji projektów (karta weryfikacji/karta obiegowa projektu), i sposobów postępowania z projektami (ustalenie komórek wiodących, wewnętrznych terminów przekazywania wyników weryfikacji itd.).

• Opiniowanie projektów przez odpowiednie jednostki merytoryczne urzędu.

• Kontakt z wnioskodawcami i wypracowanie alternatywnych rozwiązań w przypadku projektów niespełniających kryteriów regulaminu.

• Podsumowanie weryfikacji i przekazanie wnioskodawcom informacji o jej wynikach.

• Przeprowadzenie procedury odwoławczej

• Podanie do publicznej wiadomości ostatecznych wyników weryfikacji (wraz z uzasadnieniami) oraz listy projektów, które trafią pod głosowanie.

W trakcie weryfikacji ogólnej należy sprawdzić, czy wniosek:

• został złożony w terminie,

• został złożony na poprawnym formularzu i podano w nim wszystkie niezbędne dane (np. podpis wnioskodawcy lub dane dotyczące wnioskodawcy czy lokalizacji proponowanego przedsięwzięcia),

• został opatrzony niezbędnymi załącznikami (jeśli regulamin definiuje taką konieczność), takimi jak: poprawnie wypełniona lista poparcia z podpisami mieszkańców, zgoda właściciela terenu, jeśli propozycja dotyczy gruntu należącego do gminy, zgoda rodziców na udział w procesie BP w przypadku osób małoletnich.

Kryteria weryfikacji wskazują, co powinno się sprawdzać we wnioskach, by projekty mogły trafić pod głosowanie. Weryfikuje się więc:

• czy planowane działanie należy do zadań własnych gminy,

• czy planowane działanie nie narusza obowiązujących przepisów prawa,

• czy planowane działanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku czy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

• czy planowane działanie nie koliduje z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę,

• czy planowane działanie jest co najmniej niesprzeczne z przyjętymi/obowiązującymi strategiami i programami gminnymi,

• czy planowane działanie jest możliwe do zrealizowania w okresie wyznaczonym dla projektów zgłaszanych w ramach BP.

Celem weryfikacji nie jest eliminacja części wniosków i próba ograniczenia ich liczby. To z kolei oznacza, że procedura powinna przewidywać możliwość wprowadzenia w projektach niezbędnych zmian (np. wybór innej lokalizacji, zmiana kosztorysu). Owe zmiany powinny być zawsze konsultowane z wnioskodawcą (ustnie lub pisemnie), bez jego zgody nie można we wniosku niczego zmienić.

Kluczem do powodzenia weryfikacji jest przejrzystość jej zasad, stąd szczegółowe wytyczne procedowania i sprawdzania wniosków powinny znaleźć się w regulaminie BP.

W przypadku braku możliwości pozytywnej weryfikacji projektu uzasadnienie negatywnej decyzji musi być bezwzględnie przekazane wnioskodawcy

Kto weryfikuje merytoryczno-prawną stronę projektu?

Referatem wiodącym odpowiedzialnym za weryfikację formalną zgłoszonego projektu jest Referat Organizacji i Spraw Społecznych.

Referat wiodący dokonuje uzgodnień z innymi referatami, które jego zdaniem powinny wyrazić opinię do propozycji projektu. Opinie przekazuje się do referat wiodącego niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu.

Referat wiodący na podstawie weryfikacji merytoryczno-prawnej propozycji projektu oraz uzgodnień z innymi referatami sporządza opinię o propozycji projektu.

VI. Promocja BP i komunikacja.

Należy utworzyć albo osobną stronę internetowa lub zakładkę na stronie miasta o BP. Na stronie powinien być zamieszczony regulamin wraz z załącznikami, w sposób prosty, językiem i stylem komunikatu dostosowanym do odbiorcy powinien być przedstawiony proces projektowy. Należy rozważyć umieszczenie orientacyjnego (czyli nie stanowiącego oferty w świetle prawa) cennika przykładowych miejskich działań.

Za przykład może posłużyć strona internetowa BP Miasta Ziębice:

https://ziebice.budzet-obywatelski.org/

Promocji BP powinny towarzyszyć:

• spotkania dyskusyjne o lokalnych potrzebach na etapie zgłaszania projektów,

• spotkania prezentacyjno-dyskusyjne na temat zgłoszonych wniosków, jeszcze zanim trafią one do weryfikacji.

Promocja procedury BP.

Należy zadbać o promocję BP wśród mieszkańców przy wykorzystaniu jednostek miejskich, referatów oraz radnych poprzez:

• organizację otwartych spotkań

• przygotowanie scenariuszy lekcji w szkołach

• przygotowanie szablonów plakatów (jednolita szata graficzna spójna z identyfikacją lokalną BP)

• krótkie filmy promocyjne z udziałem projektodawców

• happeningi

Promocja po zakończeniu procedury BP.

Aby upowszechniać ideę BP wśród mieszkańców powinna być także realizowana promocja efektów projektów, np. przez oznakowanie zrealizowanych inwestycji zgodną z z identyfikacją lokalną BP. Można pomyśleć o tytule „Bohater BP” wśród urzędników, który promowałby urzędników miejskich w szczególny sposób zaangażowanych w proces tworzenia, wdrażania projektów finansowanych z BP.

VII. Głosowanie.

Nad projektem głosują mieszkańcy Gminy Szklarska Poręba, którzy ukończyli 15 lat. W przypadku małoletnich muszą oni do karty głosowania dołączyć zgodę opiekuna prawnego (załącznik: zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu nad projektem do BP). Głosujący wypełnia kartę do głosowania, na której zamieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Głos oddany na projekty z danego obszaru wyznaczonego jest ważny, pod warunkiem że podany adres wchodzi w zakres tego obszaru.

Osoba głosująca może wskazać dowolną liczbę projektów z listy do głosowania, stawiając znak „X” w kratce obok każdego z wybranych projektów, przy czym całkowity koszt wszystkich wskazanych przez nią projektów nie może przekraczać sumy środków przeznaczonych na realizację projektów w danym obszarze. Pozycja projektu na liście rankingowej będzie efektem zsumowania wszystkich głosów oddanych na ten projekt przez wszystkich głosujących.

Dodatkowo na karcie głosowania należy umieścić formułkę, w której osoba głosująca poda dokładną liczbę i koszt wybranych projektów:

Wybrałam/-em ……………. (liczba słownie) projekt/y/-ów, których łączny koszt realizacji wynosi …………….. zł.

Warto rozważyć możliwość przeprowadzenia kilkudniowego głosowania w kilku punktach miasta (sklepy, placówki miejskie, lotne urny itp.).

Po przeliczeniu głosów następuje ogłoszenie wyników i projektów do realizacji (BIP oraz strona internetowa Miasta).

VIII. Realizacja projektów i monitorowanie procesu.

Specyfika procesu BP polega m. in. na tym, że projekty wybrane przez mieszkańców stają się zadaniami, które zrealizować musi urząd gminy. Oznacza to, że – w przeciwieństwie np. do inicjatywy lokalnej – wnioskodawca nie otrzymuje środków na samodzielną realizację projektu; nie może też wskazać konkretnego wykonawcy na etapie składania wniosku – może jedynie sugerować pożądaną jego zdaniem formułę realizacji zadania (np. jako zadanie jednostki miejskiej lub zadanie publiczne zlecone do realizacji zewnętrznemu podmiotowi, bez wskazywania jednak na konkretny podmiot). To urząd, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, podejmuje ostateczną decyzję, w jakim trybie wdrażany będzie konkretny projekt: czy zadanie będzie wykonywał siłami własnych jednostek, czy ogłosi przetarg na jego realizację, czy też ogłosi konkurs dla organizacji pozarządowych na wdrożenie danego projektu.

Przed przystąpieniem do wdrażania projektu przedstawiciele urzędu, którzy będą odpowiadać za jego realizację, powinni skontaktować się z jego autorem i poinformować go o jej planowanym przebiegu. Jeśli specyfika projektu zakłada jakieś szczególne rozwiązania (np. określony układ nasadzeń roślinności czy instalację ławek o określonym kształcie), warto skonsultować z projektodawcą konkretne propozycje realizacyjne. Wszelkie istotne zmiany w kształcie projektów, wynikłe na etapie ich realizacji, powinny być obowiązkowo komunikowane, a najlepiej uzgadniane z wnioskodawcami. Autorzy projektów powinni też być bezwzględnie powiadamiani o ewentualnych opóźnieniach w realizacji projektów.

Po zakończeniu realizacji projektu warto promować jego rezultaty, a sam efekt realizacji oznaczyć informacją o tym, że był on możliwy dzięki BP (np. nalepką, tablicą, która będzie stanowić jednolity system identyfikacji lokalnej projektów).

Ponieważ BP jest projektem, warto na każdym jego etapie, a zwłaszcza po realizacji przeanalizować poszczególne projekty i wyciągnąć wnioski na przyszłość, aby było wiadomym, jak nie powielać pewnych błędów, jeśli się zdarzą, jak zadbać o usprawnienie przebiegu tworzenia, weryfikacji i realizacji projektów.

IX. Załączniki do uchwały:

  1. Formularz zgłoszeniowy projektu do BP,
  2. Lista osób popierających projekt,
  3. Zgoda właściciela terenu na realizację projektu,
  4. Deklaracja podmiotu zewnętrznego dotyczącej współfinansowania projektu,
  5. Umowa dotycząca minimalnego wymiaru czasowego dostępności do efektów realizacji projektu inwestycyjnego na terenie nie będącym własnością Gminy Szklarska Poręba
  6. Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do BP,
  7. Formularz zmian w projekcie,
  8. Zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu osoby małoletniej nad projektami zgłoszonymi do BP,
  9. Karta weryfikacji/karta obiegowa projektu.

W razie uwag lub chęci przeprowadzenia konsultacji z Komitetem Społecznym, jego członkowie deklarują pełną możliwość współpracy i dalszych wyjaśnień lub uzasadnień (kontakt przez osobę reprezentującą). Deklarujemy także naszą pomoc merytoryczną i logistyczną w procesie promocji budżetu partycypacyjnego wśród mieszkańców, a także w trakcie przeprowadzania głosowania.

Z poważaniem (w imieniu KS)

Michał Pyrek

- Reklama -

5 KOMENTARZE

 1. Wiele postulatów pokrywa się z opublikowanym już przez miasto projektem regulaminu Budżetu Obywatelskiego …ale Pan Michał chyba nie czytał. Szkoda bo oszczędziłby sobie roboty. sobiście uważam np. że 15 podpisów to za mało. Nawet startując do rady musiał Pan zebrać 25. Tu nie chodzi o utrudnianie komukolwiek roboty. Ale konieczność zebrania nieco wiekszej ilości to po pierwsze większa aktywność po drgie szersza popularyzacja projektu. Tak myślę. To tylko przykład bo jak mówię propozycja regulaminu jest już opublikowana i jest ona w zasadzie zbieżna z powyższym wnioskiem. W zasadzie go dubluje 🙂

  • Czytałem, czytałem. Też optowałem za większą liczbą popierających , ale członkowie komitetu uznali, że 15 to takie wystarczające minimum na Szklarską. Projekt miejski odbiega od naszych propozycji, choćby w odniesieniu do osób fizycznych i prawnych, realizacji projektów wyłącznie na terenie gminy, czy w kwestiach głosowania. Niewiele o promocji (jedynie oznakowanie), nic o dopuszczeniu małoletnich. Oj, można by wymieniać. Będzie Pan w środę na Esplanadzie? Spotkam się z chęcią.

 2. Nad regulaminem pracowałem wraz członkami komitetu od grudnia, także trudno mówić o dublu. 10 stycznia zamieściłem w GŁOSIE artykuł, jak prowadzić prace nad regulaminem ze stosownym załącznikiem. Jeśli chodzi o oszczędność pracy, to raczej dostrzegam ją po stronie UM.

 3. Ok. Może nie przeczytałem uważnie ale to dlatego , że dość skutecznie zniechęcił mnie Pan do swoich tekstów wcześniejszymi wypranymi z obiektywizmu wpisami. Inna sprawa samym dublowaniu nie ma nic złego. Lepiej coś zrobić podwójnie niż nie zrobić wcale., tak sobie teraz myślę. iestety w środę nie mogę być 🙁 Ale trzymam kciuki żeby się udało.

  • Dzielenie się poglądami ma zawsze charakter subiektywny. I tu, albo się z kimś nadaje na podobnej fali, albo nie. Inaczej jednak, gdy manipuluje się świadomie faktami, a inaczej gdy fakty interpretuje się przez filtr własnych przekonań, sądów, postaw. Pewny jestem, że po manipulację, przynajmniej świadomie, nie sięgnąłem na łamach GŁOSU. Jeśli coś pomijałem, to wyłącznie z braku dostępu do wszystkich dostępnych źródeł. Zaznaczam, że nie prowadzę działalności badawczej określonej daną metodologią, tylko obserwuję, analizuję i interpretuję. Zaręczam, że takie podejście też może być cenne dla społeczności. Może prowokować do dyskusji. Ale może też zniechęcać, jak Pan przyznał. Nie pozostawia wszakże obojętnym, co mogę dodać na swoje usprawiedliwienie i co jest moim celem w GŁOSIE.
   Mam jednak ochotę pójść w stronę obiektywną, tzn. możliwą przy obecnym stanie wiedzy do osiągnięcia, w zakresie ochrony zdrowia, promocji zdrowia, przybliżania mieszkańcom Szklarskiej etiologii nowotworów, z racji pracy w szpitalu i wspólnego życia z onkolożką 🙂
   Wnioski, jakie zgłaszam w imieniu komitetu traktuję poważnie i naprawdę się do tego przygotowuję. To jest działalność edukacyjna dwustronna, sami się czegoś uczymy opracowując jakieś zagadnienie dla gminy i próbujemy podsyłać szerzej opracowany temat do UM. Jeśli ma Pan ochotę na spotkanie w gronie osób zaangażowanych w sprawy miasta, to jesteśmy w każdą środę w KISie na ul. Dolnej 22. Przydadzą się nie tylko kciuki, ale ręce i głowa 🙂

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje