3.7 C
Szklarska Poręba
wtorek, 20 lutego, 2024

Wątpliwości i propozycje do uchwały krajobrazowej

Szklarska Poręba, 14.01.2019 r.

Komitet Społeczny
„Obywatelska Szklarska Poręba”
Reprezentowany przez:
Michał Pyrek
Tel. 6976464654
e-mail: micpyr@o2.pl

Wniosek
do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej
Porębie w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla Miasta
Szklarska Poręba

>>> Wersja w PDF

W związku z procedowaniem w/w uchwały, zwanej dalej uchwałą krajobrazową, chcemy zwrócić na wstępie uwagę Komisji na sam charakter procesu przygotowania uchwały. Mając na względzie przesłanki uporządkowania chaosu wizualnego w Gminie Szklarska Poręba, a wykorzystując narzędzia i regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, uchwała w proponowanej formie nie uwzględnia konsekwencji prawnych dla Gminy w momencie jej uchwalenia. Pomimo, że dotyka ona w sposób bezpośredni podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy i mieszkańców Szklarskiej Poręby i może godzić w ustawową swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, nie została poprzedzona wnikliwą analizą stanu obecnego nośników reklam, szyldów i ogrodzeń, jak też obiektów małej architektury oraz zebraniem opinii mieszkańców i przedsiębiorców. Uchwała, która może stać się narzędziem sterowania wizualnym aspektem miasta powinna już w procesie konstruowania założeń opierać się na szeroko zakrojonej konsultacji społecznej, choćby przy wykorzystaniu uchwały Nr LXII/669/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dn. 28 września 2018 r. o zasadach i trybie przeprowadzania konsultacji społecznych. Nie pozyskanie mieszkańców i przedsiębiorców już na etapie procedowania uchwały krajobrazowej nie gwarantuje jej wprowadzenia w Gminie z sukcesem.

Ponadto, sam projekt uchwały nie jest wolny od błędów, przede wszystkim w §3 kafeteria definicji jest w naszej ocenie niepełna, a do tego proponowane definicje są nieostre, co daje zbyt duże możliwości interpretacyjne, owocujące niepowodzeniem w realizacji zamierzeń uchwalającego. Trudno znaleźć uzasadnienie dla propozycji szczegółowych przepisów (np. format szyldu A3).

Należy albo rozszerzyć kafeterię definicji, albo wprowadzić zapis zabraniający wszystkich nośników reklamy w Gminie Szklarska Poręba, za wyjątkiem wskazanych w uchwale, a pożądanych wizualnie w mieście (należy to poprzedzić audytem ogólnomiejskim: co występuje w chwili obecnej i co w najmniejszym stopniu wpływa na krajobraz miasta).

Uchwała powinna zawierać zapis dotyczący rozstrzygnięć interpretacyjnych, które winny być rozstrzygane na drodze sądowej, tj. miasto i potencjalnie naruszający uchwałę mogą nawzajem wnieść pozew sądowy.

Ze względu na charakter Miasta, czyli wpisanie w rejestr zabytków całej Szklarskiej Poręby, treść uchwały powinna zostać skonsultowana prawnie przez radcę prawnego lub prawnika oraz merytorycznie przez socjologa, firmę reklamową oraz historyka.

Uchwała powinna dotrzeć w formie informacji listownej, lub w innym prawnie dopuszczonym sposobie o zmianach w prawie, do każdego zarządcy budynku (także mieszkalnych, a w tym wspólnot).

Proponujemy uwzględnienie w treści uchwały następujących definicji:

Środowisko kulturowe – zespół cech kulturowych (w tym wizualnych, socjologicznych, historycznych) charakterystycznych dla regionu wyznaczonego obszarem geograficznym, którego punkty są odległe nie więcej niż 100 km od badanego miejsca.

Jaskrawy
– odbiegający od powszechnie występujących w naturze/przyrodzie danej strefy klimatycznej i kulturze danego środowiska kulturowego.

Powierzchnia przesłaniania
– obrys/kształt takiego widoku pojedynczego nośnika reklamy, który przesłania największy obszar za nim(odstępy między elementami nośnika mniejsze niż 3 m nie stanowią o podziale nośnika na więcej jednostek).

Materiał licowy
– narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

Medium treści
– obiekty stanowiące element nośnika reklamy służące do przekazywania treści w przestrzeni publicznej np. ogłoszenia, plakaty, obwieszczenia.

Tablice/słupy ogłoszeniowe
– obiekty służące do montażu mediów treści o trwałości treści do 30 dni. Obiekt małej architektury – zgodne z definicjami aktualnego Prawa Budowlanego i Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ogrodzenia od strony przestrzeni publicznej
– zgodne z definicjami aktualnego Prawa Budowlanego i Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Szyld
– fizyczne oznaczenie siedziby firmy umieszczone pod adresem rejestracji firmy w REGON.

Wnioskodawca
– podmiot fizyczny lub prawny wnoszący o lokalizację elementu kształtowania krajobrazu podlegającego Uchwale.

W naszej ocenie następujące elementy kształtowania krajobrazu powinny podlegać uchwale:

1. Obiekty małej architektury
2. Ogrodzenia od strony przestrzeni publicznej
3. Nośniki reklamy, podzielone na:
– trwałe tj. o planowanym czasie funkcjonowania powyżej 120 dni
– tymczasowe tj. o planowanym czasie funkcjonowania do 120 dni

Elementy kształtowania krajobrazu, które nie powinny podlegać uchwale:

1. Obiekty wymienione powyżej o udokumentowanym momencie powstania przed 1989 (data do analizy po przeprowadzeniu badań w terenie).

Standardy jakościowe i materiałowe, jakie powinny być uwzględnione w uchwale:

1. Niedopuszczone są obiekty, w których jednocześnie:
– dominujące są cechy obce dla środowiska kulturowego, w którym są umieszczane
– nie występują cechy środowiska kulturowego, w którym są umieszczane.

2. Dopuszczone materiały konstrukcyjne i licowe: kamień, drewno, metal, szkło, sztywne tworzywa sztuczne (wyłączenie tworzyw sztucznych o grubości mniejszej niż 3 mm z wyjątkiem połączonych trwale, tj. na czas nie krótszy niż 1 rok, z elementami sztywnymi), ceramika, beton, tynk.

3. Kolorystyka jaskrawa dopuszczona tylko w przypadkach uzasadnionych przepisami odrębnymi (np. bezpieczeństwa, branżowymi) i kulturowo (np. zdobienia okiennic czy obramowań okien, place zabaw).

4. Oświetlenie/iluminacja dopuszczone pod warunkiem zastosowania niezmiennych warunków oświetleniowych dłuższych niż 30s.

5. Za skutki funkcjonowania elementów kształtowania krajobrazu odpowiada Wnioskodawca.

Ad.1. Obiekty małej architektury:

Ogólne warunki dopuszczenia.

1. Nie w obrębie pasa drogowego.

2. Wszystkie dopuszczalne wymiary dotyczą całości obiektu małej architektury tj. razem z fundamentem, cokołem, konstrukcją, oświetleniem itp.

3. Nieograniczające fizycznie dopuszczalnego przepisami odrębnymi przejazdu/przejścia w obrębie drogi/chodnika.

4. Górna krawędź obiektu małej architektury na wysokości nie większej niż 6 m od poziomu terenu przyległego (od strony przestrzeni publicznej) w miejscu pomiaru.

5. Zachowanie odległości min. 200 cm od istniejących trwałych kubaturowych elementów zagospodarowania (także pni drzew).

6. W przypadku podświetlenia/oświetlenia obiektów, musi to być światło odpowiednio nakierowane, aby nie zakłócało komfortu mieszkańców budynków lub lokali znajdujących się w sąsiedztwie obiektów, z mocą oświetleniową adekwatną do potrzeb, z lampami skonstruowanymi i umiejscowionymi tak, aby minimalizować
ucieczkę światła ponad linię horyzontu (należy to doprecyzować technicznie).

Wyznaczenie obszarów dopuszczenia poszczególnych obiektów małej architektury – można założyć brak różnicowania obszarów.

Ad.2. Ogrodzenia od strony przestrzeni publicznej:

Ogólne warunki dopuszczenia

1. Lokalizowane w obrębie nieruchomości będącej w zarządzie Inwestora.

2. Wszystkie dopuszczalne wymiary dotyczą wszystkich elementów ogrodzenia tj. razem z fundamentem, cokołem, konstrukcją, oświetleniem itp.

3. Górna krawędź ogrodzenia na wysokości nie większej niż 3 m od poziomu terenu przyległego (od strony przestrzeni publicznej) w miejscu pomiaru.

Wyznaczenie obszarów dopuszczenia poszczególnych ogrodzeń od strony przestrzeni publicznej – można założyć brak różnicowania obszarów.

Ad.3. Nośniki reklamy:

Wprowadza się następujące kategorie nośników reklamy:
– szyld
– oznaczenia tras turystycznych/tematycznych
– Miejski System Informacji Gospodarczej i Okolicznościowej (na wzór Systemu Identyfikacji Miejskiej)
– pozostałe

Wyznaczenie obszarów dopuszczenia poszczególnych kategorii nośników reklamy (uwaga: dopuścić odblaski na np. nartostradach co jest niedopuszczone w uchwale procedowanej) – można założyć brak różnicowania obszarów.

Ogólne warunki dopuszczenia nośników reklamy:

1. Nie w obrębie pasa drogowego, w przestrzeni niezwiązanej z żywą tkanką roślinną.

2. Wszystkie dopuszczalne wymiary dotyczą całości nośnika reklamy tj. razem z fundamentem, konstrukcją, oświetleniem, medium treści itp.

3. Nieograniczające fizycznie dopuszczalnego przepisami odrębnymi przejazdu/przejścia w obrębie drogi/chodnika – znajdująca więcej niż 15 cm od krawędzi (w obrębie rzutu) jezdni/chodnika wyłącznie 4 m nad poziomem jezdni, 3 m
nad poziomem chodnika.

4. Przekraczające (naruszające) nie więcej niż 1 m (od strony przestrzeni publicznej) istniejącą linię:
– zabudowy najniższej kondygnacji nadziemnej
– ogrodzenia

5. Górna krawędź nośnika reklamy na wys. nie większej niż 6 m od poziomu terenu przyległego (od strony przestrzeni publicznej) w miejscu pomiaru.

6. Nieprzesłaniające niepłaskich (grubości większej niż 2 cm) elementów elewacji (w tym także wnęk otworów budowlanych).

7. Zachowanie odległości min. 10 cm od powierzchni i krawędzi uskoków (rzutu i przekroju) elewacji większych niż 2 cm oraz min. 50 cm od elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej.

8. Lokalizowane wyłącznie w obrębie przestrzeni, na którą Wnioskodawca posiada tytuł prawny o okresie obowiązywania co najmniej na czas funkcjonowania nośnika reklamy.

9. W przypadku podświetlenia/oświetlenia, musi to być światło odpowiednio nakierowane, aby nie zakłócało komfortu mieszkańców budynków lub lokali znajdujących się w sąsiedztwie nośników, z mocą oświetleniową adekwatną do potrzeb, z lampami skonstruowanymi i umiejscowionymi tak, aby minimalizować ucieczkę światła ponad linię horyzontu (należy to doprecyzować technicznie).

Szczególne warunki dopuszczenia dla kategorii szyld:

1. Maksymalnie 2 szyldy dla jednego Wnioskodawcy.

2. Powierzchnia przesłaniania nie większa niż 3 m2.

3. W odległości nie większej niż 1 m od krawędzi otworów budynku/ogrodzenia siedziby firmy.


Szczególne warunki dopuszczenia dla kategorii oznaczenia tras turystycznych/tematycznych:

1. Dla elementów umieszczanych/montowanych na obiektach istniejących (w tym roślinach) po uzgodnieniu z ich zarządcą – większy wymiar (poziomy lub pionowy) powierzchni przesłaniania nie większy niż 15cm.

2. Dla pozostałych elementów powierzchnia przesłaniania nie większa niż 2 m2.


Szczególne warunki dopuszczenia dla kategorii Miejski System Informacji 
Gospodarczej i Okolicznościowej:

1. Dopuszczalne nośniki (bez ograniczenia powierzchni przesłaniania):
– wolno stojące obiekty małej architektury
– elementy trwale montowane na obiektach małej architektury (w sposób niezakłócający ich funkcji podstawowych) w przestrzeni publicznej, w tym m.in. na oświetleniu, wiatach przystankowych, masztach flagowych, ławkach
– tablice ogłoszeniowe trwale mocowane do elementów budynków.

2. Forma (nośnika i dopuszczalnych mediów treści oraz sposobu ich montażu) i lokalizacja nośników zaproponowana przez Burmistrza i uzgodniona przez Radę Miasta.


Szczególne warunki dopuszczenia dla kategorii pozostałe:

1. Wyłącznie na budynkach (zgodnie z definicjami Prawa Budowlanego) i na tych elementach budynków, na które zostało wydane potwierdzenie zgłoszenia lub prawomocne pozwolenie na budowę (w tym m.in. ogrodzenie; chodzi m.in. o uzgodnienie konserwatora zabytków – być może miejskiego).
Dla obiektów starszych zgodnie z zapisami aktualnego Prawa Budowlanego i Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Powierzchnia przesłaniania nie większa niż 3 m2.


Obiekty tymczasowe (każdej grupy):

1. Usunięte (i w konsekwencji niezwłocznie zutylizowane) na koszt Wnioskodawcy przedsięwzięcia w ciągu 1 dnia od daty (uzgodnionej z Urzędem Miasta Szklarska Poręba) zakończenia przedsięwzięcia, z którym są związane.

2. Dopuszczone w pasie drogowym (np. Bieg Piastów, dekoracje świąteczne).

3. Uzgodnione z zarządcą terenu, na którym są sytuowane.

4. Dopuszczone jako licowe materiały nietrwałe np. papier, lód itp. (za skutki samoczynnej degradacji materiałów odpowiada prawnie i finansowo Wnioskodawca).

5. Dopuszczone iluminacje o niezmiennych warunkach oświetleniowych krótszych niż 30 sek.

Wnoszony przez Komitet Społeczny wniosek uwzględnia charakter turystyczny miasta Szklarska Poręba, który w ogóle nie jest obecny w projekcie uchwały. Mamy nadzieję, że nasze propozycje staną się przyczynkiem do ogólnomiejskiej dyskusji nad regulacją estetyki wizualnej miasta i elementów kształtowania krajobrazu w postaci prawa miejscowego. Pośpiech w tym przypadku nie będzie dobrym doradcą, nad propozycjami zmian i regulacji prawnych w uchwale należy się pochylić z dużą uwagą i przeprowadzić szeroko zakrojone rzetelne konsultacje społeczne.

Z poważaniem, w imieniu KS
Michał Pyrek

- Reklama -

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje

Śledztwo w urzędzie

Referendalne ABC