19.4 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 22 lipca, 2024

Tarcza antykryzysowa Rady Miejskiej dla Szklarskiej Poręby

Branża turystyczna, która jest przeważającą gałęzią gospodarki naszego miasta, w związku z epidemią koronawirusa, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Z dnia na dzień wpływy wszystkich restauracji, biur podróży oraz całej bazy noclegowej spadły do zera a trzeba pamiętać, że to stąd pochodzą główne wpływy do miejskiego budżetu. Ciężko jednak pokrywać wszystkie zobowiązania wobec Miasta w sytuacji, kiedy nie można pracować. Z drugiej strony Miasto ma na utrzymaniu Urząd Miejski oraz szereg jednostek podległych, jak przedszkola, szkoły, MOKSiAL, MZGK, straż miejską a także jest w trakcie realizowania miejskich inwestycji. Krótko mówiąc, potrzebuje pieniędzy aby funkcjonować.

W obliczu tej krytycznej sytuacji, zakres prac Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie skupił się głownie wokół wypracowywania kompromisowych rozwiązań, które pomogą przetrwać zarówno Miastu, jak i lokalnym przedsiębiorcom. Organizowanie wspólnych posiedzeń komisji jest możliwe za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Na niektórych Rada Miejska gościła Burmistrza oraz pracowników UM, od których otrzymywała dane niezbędne do dalszych analiz. Dodatkowym narzędziem powierzonym samorządom przez rząd jest specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na tej podstawie Rada Miejska w Szklarskiej Porębie przygotowała projekty uchwał, które na chwilę obecną są przekazane do oceny prawnej i jeśli tylko otrzymają opinię pozytywną, przejdą pod głosowanie jak najszybciej, w trybie sesji nadzwyczajnej. Oto założenia do tych projektów:

Zwolnienie i przedłużenie płatności za podatek od nieruchomości:

Zwolnienie z rat podatku od nieruchomości obejmować będzie następujące grupy podatników od nieruchomości:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zwolnione zostaną z części raty (2/3 raty tj. za miesiące kwiecień i maj) podatku od nieruchomości, płatnej do dnia 15 maja 2020 r.

osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, zwolnione zostaną z rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 kwietnia 2020 r., 15 maja 2020 r.

Warunkami do zwolnienia będą:

niezaleganie z opłatami wobec Miasta Szklarska Poręba,

spadek obrotu o 75%, w stosunku do poprzedniego roku tj. za miesiące kwiecień i maj 2019 r. Podstawą będzie korekta deklaracji podatkowej.

siedziba działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika mieści się na terenie Szklarskiej Poręby.

W przypadku niespełnienia opisanych wyżej warunków podatnicy będą mogli, po złożeniu wniosku, skorzystać z przedłużenia płatności w następujący sposób:

dla grupy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

dla grupy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemającym osobowości prawnej – termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 kwietnia 2020 r., 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

Dzierżawa terenów gminnych:

Zwoleniem objęci będą dzierżawcy terenów gminnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. z zastosowaniem warunków takich jak dla podatników podatku od nieruchomości opisanych wyżej.

Zmiana regulaminu o odpadach:

Obowiązująca opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyposażonych w wodomierze, stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalana jest na podstawie średnio miesięcznego zużycia wody za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji lub za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji.

Proponowana zmiana dotyczyć będzie ustalenia wysokości opłaty na podstawie miesięcznego zużycia wody w miesiącu bieżącym, na podstawie złożonej deklaracji dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (są wykorzystywane w części pod działalność gospodarczą), z uwzględnieniem tylko miesięcy dla których obowiązuje stan epidemii ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Rada bierze pod uwagę wydłużenie okresu obowiązywania powyższych ulg dla lokalnych przedsiębiorców, w zależności od czasu trwania zakazu wykonywania działalności, jednocześnie decyzje będą podejmowane z uwzględnieniem aktualnego stanu budżetu Gminy.

 

 

 

 

Janusz Lichocki – Przewodniczący RM

 

 

 

 

Radosław Przybylski – z-ca Przewodniczącego RM

 

- Reklama -

14 KOMENTARZE

 1. Kwalifikuję się do zwolnienia z opłaty dzierżawy gruntu gminnego, tylko nie bardzo wiem o jaka korektę zeznania podatkowego chodzi? Zeznanie jest za cały rok, a udowodnić trzeba , ze spadek obrotu jest za miesiąc IV i V w stosunku za te same miesiące w zeszłym roku. W dodatku rozliczenie było wspólnie z małżonkiem.
  Pozdrawiam

 2. Dzierżawa to co innego niż podatek od nieruchomości.
  Korekta deklaracji podatkowej dotyczyć będzie podatku od nieruchomości, a nie dzierżawy.
  Zwolnienie z opłat dzierżawy będzie możliwe gdy nie zalegamy z opłatami wobec Miasta Szklarska Poręba, wystąpił spadek obrotu o 75%, w stosunku do poprzedniego roku tj. za miesiące kwiecień i maj 2019 r. oraz siedziba działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika mieści się na terenie Szklarskiej Poręby.
  W razie kolejnych pytań służę pomocą.

 3. Do Anonima,
  dziękuję za czujność. Faktycznie, w tekście jest pewne niedoprecyzowanie. Tak jak napisał Janusz Lichocki, dzierżawa funkcjonuje na podstawie umowy cywilnoprawnej i korekty podatkowe nie mają tu nic do rzeczy. Założenie dotyczy zwolnienia z opłaty dzierżawy związanej z działalnością gospodarczą oraz wyłącznie wtedy, kiedy ta konkretna działalność ucierpiała z powodu epidemii. Czy wymagane będzie oświadczenie dzierżawcy, czy Gmina sama dokona weryfikacji analizując treści umów dzierżaw, to są już szczegóły, które powinny być wykazane w opinii prawnej.

 4. A co należy rozumieć pod sformulowaniem :
  siedziba działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika mieści się na terenie Szklarskiej Poręby

  • Do synchronicity z 18.04.2020 o 11:58
   Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r.
   Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
   2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
   6) uchwalanie programów gospodarczych;
   6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
   8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
   9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, itd.
   Całość pod tym >>>linkiem.

 5. No tak jak zwykle, podmioty gospodarcze, a co ze zwykłymi mieszkańcami, czy to jest ok? Myślę, że nie, a rada miejska została wybrana przez mieszkańców, a nie przez podmioty gospodarcze. Większość mieszkańców pracuje właśnie w tych podmiotach, które zostaną zwolnieni z płacenia podatków i pozostaje bez pracy, bo pracodawcy w większości ich zwolnili. To gdzie tu jest pomoc, pytam.

 6. Do Adama,
  część z podatku dochodowego (CIT) podatnika trafia do gminy, w której ma zarejestrowaną działalność, dlatego Rada uznała to za warunek możliwości skorzystania z ulgi. Liczymy na to, że ten zapis uzyska pozytywną opinię prawną.

 7. Czytając artykuł na stronie podszrenica.info zauważyłem że oplaty za dzierżawę mają być umorzone za kwiecień, a nie jak było w projekcie kwiecień i maj… Chyba ktoś tu próbuje zrobić nas w konia. Skąd mamy wziac na dzierzawe za maj, gdy cały kwiecień nie prowadziliśmy działalności, a i w maju za kolorowo też się nie zapowiada.

 8. Przykro to powiedzieć. Władze naszego miasta są oderwane od rzeczywistości. Oni naprawdę nie mają pojęcia co się dzieje.
  To jest tylko pozorne działanie. Szkoda, że nie za pół miesiąca.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje