0.5 C
Szklarska Poręba
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Samowola Horizon Hotel

W grudniu 2020 r. >>>nagłośniłem sprawę niszczenia strumienia nad inwestycją prowadzoną przez spółkę Akme Deweloper o nazwie “Horizon Hotel”. W imieniu Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu “Przełom” zawiadomiłem m. in. Delegaturę w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z której otrzymałem zawiadomienie o podjętych przez WIOŚ działaniach administracyjnych.

 

8 stycznia Delegatura w Jeleniej Górze WIOŚ w obecności pracowników PGW Wody Polskie przeprowadziła kontrolę wskazanych przeze mnie działek przy ul. Dolnej, gdzie prowadzone są prace budowlane. Wykonawcą hotelu jest spółka PORR z/s przy ul. Hołubcowej 123 w Warszawie, a inwestorem spółka komandytowa AKME Deweloper z/s przy ul. Wierzbowej 3 we Wrocławiu. Wykonawca prowadzi prace w strumieniu będącym częścią Potoku Szklarskiego bez stosownych zezwoleń, o które powinien wystąpić zgodnie z artykułem 389 ustawy Prawo wodne:

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: 1) usługi wodne; 2) szczególne korzystanie z wód; 3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; 4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 6) wykonanie urządzeń wodnych; 7) regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych; 8) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód; 9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów; 10) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Dlaczego spółka PORR prowadzi prace bez pozwolenia na gruncie gminnym (działka nr 63, obr. 0002 – >patrz poniższe zdjęcie), a burmistrza do podjęcia działań musi wzywać Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska?

Działka nr 63 zaznaczona na żółto należy do gminy Szklarska Poręba. Spółka PORR, budująca “Horizon Hotel”, prowadzi w tym miejscu prace bez zezwolenia (źr.: szklarskaporeba.e-mapa.net)

Wykonawca został ukarany mandatem karnym. Spółka PORR buduje również Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach. Czy w Jakuszycach postępuje równie swobodnie?

17 grudnia przesłałem także zawiadomienie do burmistrza Mirosława Grafa (>patrz poniżej). Po 40 dniach wciąż nie mam odpowiedzi z Urzędu Miasta. Natomiast Magistrat Szklarskiej Poręby uzyskał w tym czasie cenne wskazówki od Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. WIOŚ poinformował burmistrza o przysługujących mu prawach wynikających z zapisów artykułu 234 ustawy z 2017 roku Prawo wodne (bez ustępów 4 i 5):

1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: 1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie. 2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Pismo “Przełomu” do burmistrza z 17.12.2020 r.

Delegatura w Jeleniej Górze WIOŚ wystąpiła do burmistrza Szklarskiej Poręby o podjęcie działań, które wynikają z cytowanej powyżej ustawy i należą do kompetencji organu. Patrząc na to, co się dzieje z ciekami wodnymi w Szklarskiej Porębie (np.: >>>niszczenie strumienia przy ul. Caritas, >>>degradacja Złotego Potoku przy Paltinum Mountain), można przypuszczać, że zapisy ustawy z 2017 r. Prawo wodne nie należą do ulubionych lektur naszego Magistratu. Służby podległe burmistrzowi przecież monitorują to, co się dzieje w mieście. Burmistrz również objeżdża miasto. Urząd ma na etacie prawnika. Akty prawne są ogólnodostępne, wystarczy podłączenie do internetu. Czego jeszcze brakuje?

Tak niewiele potrzeba, żeby właściwie pełnić mandat burmistrza i radnego. Wystarczy przyswoić sobie artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku. Już w ustępie pierwszym możemy przeczytać:

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

Pozostaje mieć nadzieję, że pomocnym w nadzorze pracy burmistrza i podległych mu pracowników okaże się zawiązany w ostatnim czasie klub radnych “Gospodarni i Odpowiedzialni”. Drodzy radni, wykażcie się odpowiedzialnością, skoro tym słowem się firmujecie i miejcie baczenie na swojego burmistrza, aby zaczął w pełni wykorzystywać swoje kompetencje w interesie gminy. Tym sposobem uporacie się Państwo również z kłopotami, jakie narzuca Wam pierwszy człon nazwy Waszego klubu: “Gospodarni”.

 

Jeśli widzisz, jak ktoś niszczy Twoje środowisko, zgłaszaj:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Warszawska 28

tel./fax (75) 767 94 12, 764 89 89

e-mail: poczta@pios.jgora.gov.pl

Albo do nas:

glossp.redakcja@gmail.com lub soksz@o2.pl nr tel. 697 646 454

 

 

 

 

 

2021 Michał Pyrek

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Bardzo niepokojące jest to, ze urzędnicy w Szklarskiej nie znają kpa, i nagminnie nieodpowiadają na poprawnie złożone pisma. Miesiąc to miesiąc. Mi odpowiedzieli po pół roku. Proponuję wnieść również skargę na brak odpowiedzi przez urzędników.

  2. Pełnienie obowiązków burmistrza to nie tylko pilnowanie własnych kompetencji. Jak widać na tym przykładzie to także przemilczanie i nie zauważanie tego, co się dzieje na własnym podwórku. I tak bez strachu o konsekwencje?

  3. Trzeba być gospodarzem i czuć się gospodarzem, żeby dbać o to co jest nasze, lokalne i nie doprowadzać do degradacji. A urzędnicy jakoś tak nie chcą tego widzieć. Nie wstyd im chodzić po ulicy i patrzeć mieszkańcom w twarz? Z naszych pieniędzy mają pensję, a nie dbają o nas i miasto.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje