16 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 15 lipca, 2024

Pomniki przyrody

Wspólnie z radną Teresą Żywicką Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu “Przełom” przygotowuje uchwałę powołującą nowe pomniki przyrody na obszarze Szklarskiej Poręby.
Twory przyrody nieożywionej – skały – wymagają analizy geologicznej, dlatego podjęliśmy współpracę z panią Roksaną Knapik, nieocenionym regionalnym autorytetem w tej dziedzinie.
Odnośnie tworów przyrody żywej (pojedynczych drzew i skupisk drzew oraz krzewów) przeprowadzimy inwentaryzację już wpisanych na listę gminną oraz postaramy się wskazać w zasobach gminnych nowe okazy.
Zwracamy się też do wszystkich mieszkańców z zapytaniem, czy na Państwa posesjach rosną drzewa, które spełniają kryteria wyznaczone w >>>rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2017 roku, które zamieszczamy poniżej.
Wg rozporządzenia:

Kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są:

1) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony w załączniku do rozporządzenia, lub

2) wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Kryterium uznawania krzewów za pomniki przyrody jest wyróżnianie się wśród innych krzewów tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na wysokość, szerokość, wiek, występowanie w skupiskach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.”

Jeśli przy Waszych domach rosną takie drzewa i jeśli chcecie nadać im status pomników przyrody (ze wszystkimi ograniczeniami, jakie się z tym wiążą) napiszcie do nas lub zadzwońcie:

glossp.redakcja@gmial.com

tel. 697 646 454

Wspólną pracą zaznaczmy wyjątkowość Szklarskiej Poręby wskazując wspaniałe okazy flory oraz niepowtarzalne grupy skał. Spróbujmy ochronić je przed zniszczeniem (jak skałki przy ul. Okrzei), ukażmy turystom jako atrakcję.

 

 

 

 

 

 

 

2021 Michał Pyrek

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

2 KOMENTARZE

  • Ograniczenia będą wynikać z treści przyjętej przez radnych uchwały, w której mogą być wprowadzone zakazy wskazywane w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r.
   W myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy, w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy:
   1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
   2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
   3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
   4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
   5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
   6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
   7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
   8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
   9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
   10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
   11) umieszczania tablic reklamowych.
   2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
   1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
   2) realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
   3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
   4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

   W odniesieniu do drzewa, które uzyska status pomnika przyrody, to po prostu sobie rośnie. Jeśli zacznie stanowić zagrożenie dla otoczenia, zacznie schnąć, obumrze, to może być traktowane, jak każde inne drzewo. Wszystko zależy, gdzie rośnie (inaczej można potraktować obiekt rosnący w oddaleniu od siedzib ludzkich). Pielęgnację, np. cięcia suszu też można przeprowadzać. Gdy się przewali lub będzie musiało zostać usunięte, to uchwałą RM zmienia się jego status – skreśla z listy pomników przyrody.

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje