-0.9 C
Szklarska Poręba
piątek, 19 kwietnia, 2024

Plan na “Stanisław”

Przypomnijmy: na wniosek właściciela kopalni, w październiku 2021 r. Burmistrz Szklarskiej Poręby wystąpił do Rady Miejskiej z projektem Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla obszaru dawnej Kopalni Stanisław.
W analizie do projektu uchwały Burmistrz argumentował zasadność sporządzenie MPZP „koniecznością uatrakcyjnienia oferty turystycznej skierowanej do mieszkańców i turystów odwiedzających miasto Szklarska Poręba” oraz, że uchwalenie MPZP dla trenów dawnej kopalni Stanisław „jest odpowiedzią na potrzeby zarówno użytkownika wieczystego rzeczonej działki, jak i wszystkich mieszkańców gminy”.

To uzasadnienie pozostawiamy Państwu do oceny. Przed podjęciem Uchwały o przystąpieniu do MPZP, właściciel kopalni spotkał się z Radą Miejską, przedstawiając w sposób ogólnikowy zamierzenia inwestycyjne w kierunku sportowo-turystycznym. Uchwała została podjęta 28.10.2021r.

Przejdźmy do samej działki. Działka ewidencyjna nr 4 obr. 0008 zajmuje częściowo wyrobisko, hałdę i opiera się o Szklarską Drogę (prowadzącą od Jakuszyc przez Rozdroże Pod Cichą Równią) – to obszar w kolorze różowym o funkcji UT – teren zabudowy usługowej – usługi turystyki (ok. 20 ha) oraz północno-wschodnią część zbocza Wielkiej Kopy w kierunku wyrobiska – to zakreskowany obszar o funkcji US – teren zabudowy usługowej – usługi sportu i rekreacji (ok. 4,9 ha).

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 2016 r. mamy następujące przeznaczenie dla obszaru kopalni: część to usługi sportu (US), a część zaznaczona na fioletowo – obszary i tereny górnicze (PG). Jak widać, działalność górniczą zamieniono w projekcie MPZP na usługi z zakresu turystyki.

Rysunek ze studium.
Widok działki nr 4 w kierunku zachodnim. Cały odkryty teren w planie jest przeznaczony pod intensywną zabudowę (zdj. K. Kasperowicz).

Od razu na wstępie należy podkreślić, że plan w obecnym kształcie daje możliwość naliczenia wskaźników niezależnie od funkcji obszaru, ponieważ oblicza się je do powierzchni działki budowlanej. Zakres pojęciowy „działki budowlanej” różni się od zakresu terminu „działki ewidencyjnej”, a taką jest działka nr 4. Nie każda działka budowlana w rozumieniu uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym musi oznaczać działkę geodezyjnie wyodrębnioną (tak: wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2008 roku, II OSK 932/07). Działka budowlana może obejmować kilka działek ewidencyjnych w całości lub w części, albo jedną taką działkę, w całości lub w części (tak: wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 grudnia 2013 roku, II SA/Kr 1104/13). Wynika z tego, że pojęcie działki budowlanej jest szersze od pojęcia działki ewidencyjnej. A w przypadku naszej działki nr 4 obliczając jej wskaźniki, możemy ją traktować jako budowlana w całości, czyli bierzemy jej całą powierzchnię: 249 000 m2 (24,9 ha).

Dzięki takiemu zapisowi zgodnie ze wskaźnikami użytymi w tym planie możemy uzyskać następujące wielkości:

powierzchnia przeznaczona pod zabudowę: na różowym UT możemy zabudować 99 600 m2, na paskowanym US 49 800 m2, co daje razem prawie 150 000 m2 (15 ha) powierzchni pod zabudowę;

wskaźnik intensywności zabudowy: na różowym UT to 398 400 m2, a na paskowanym US to 99 600 m2, co daje łącznie 498 000 m2 powierzchni (blisko pół miliona m2!!!); wskaźnik intensywności zabudowy dla UT maks. 1,6, a dla US 0,4 – dla zobrazowania to 5 Hoteli „Gołębiewski” w Karpaczu;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna (dla UT to wskaźnik 0,1, dla US to wskaźnik 0,5) – daje możliwość pokrycia nieprzepuszczalną powierzchnią – asfaltem, betonem, kostką blisko 17,5 ha powierzchni (90% na obszarze UT i 50% na obszarze US);

maksymalna wysokość podana dla terenów UT wynosi 15 m, ale na 50% można podwyższyć zabudową do 16,5 m, a na 15% aż do 19 m (zgodnie z par. 3); czyli, tak naprawdę 15 m wysokości będzie miało tylko 35% zabudowy;

dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych – 4, ale dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych o nieokreślonej ilości;

dopuszcza się podział działki (250 tys. m2) na mniejsze działki; minimalna powierzchnia działki to tylko 1000 m2; nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – czyli można dzielić, gdzie się chce, byle do 1000 m2;

Dopuszcza się dach płaski lub spadzisty, czyli jaki inwestor chce.

W zapisie projektu planu dopuszcza się lokalizacje budynków jako wolnostojących. Warto zestawić to z poprzednim punktem odnośnie min. wielkości działki i powierzchni biologicznie czynnej – daje możliwość powstania osiedla budynków wolnostojących z drogami dojazdowymi i parkingami. Zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w projekcie MPZP na drogi i parkingi można przeznaczyć 100 000 m2 (1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 przeznaczonych na usługi). Ba, dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych bez ograniczeń liczbowych w podziemnych i naziemnych parkingach jednopoziomowych. Czyli wielopoziomowy parking “Stanisław” to nie mrzonki…

Myślę, że pomimo braku wizualizacji przedsięwzięcia zgodnego z obecnym projektem MPZM, jesteście Państwo w stanie wyobrazić sobie skalę tego kompleksu.

W projekcie planu ogólnikowo określone są funkcje podstawowe – usługi turystyki, ośrodek sportu i trasy narciarskie. Wprawdzie nie dopuszczono usług hotelarskich, ale pełniejszy obraz zamierzeń inwestora możemy znaleźć we wniosku dla sąsiedniej działki w Gminie Stara Kamienica. Cytat z uzasadnienia projektu Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w Starej Kamienicy:

„Wnioskiem z dnia 30 września 2021 r. Zakład Wielobranżowy HEDAR Henryk Łożyński wniósł o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie przedmiotowej nieruchomości oraz przeznaczenie jej pod szeroko rozumianą funkcję rekreacyjną, turystyczną oraz sportową z zabudową obiektami stanowiącymi bazę noclegową, mieszkalnictwo o charakterze towarzyszącym usługom, bazę techniczną, socjalną, gastronomiczną, parkingi itp. wraz z funkcjami uzupełniającymi”.

W projekcie MPZP w Szklarskiej Porębie nie ma zakazu mieszkalnictwa towarzyszącego, a wykorzystywanie tego jest powszechną praktyką deweloperów do budowy apartamentów na najem krótkoterminowy.

Obszar dawnej kopalni Stanisław leży na terenie 3 gmin – Szklarska Poręba, Stara Kamienica i Mirsk, dlatego właściciel wystąpił o sporządzenie planów miejscowych we wszystkich 3 gminach.
Obszar i teren górniczy nieczynnej kopalni “Stanisław”, przerywaną linią zaznaczona granica gmin (źr.: szklarskaporeba.e-mapa.net)

Gmina Szklarska Poręba: numer działki: 4 obręb 0008, powierzchnia: 249 353 m2.

Gmina Mirsk: numer działki: 56/2 obręb 0005 (Izera), powierzchnia: 89 961 m2.

Gmina Stara Kamienica: numer działki: 608 obręb 0004 (Kopaniec), powierzchnia: 288 695 m2.

Łączna powierzchnia działek wynosi 62,8 hektara. Dla zobrazowania: Polana Jakuszycka ma 3,2 ha, to także prawie 50 stadionów miejskich.
Można uznać, że projekt planu w proponowanym kształcie ma niewiele wspólnego z rekultywacją terenów pokopalnianych. To propozycja intensywnego zagospodarowania obszaru zlokalizowanego w środku Gór Izerskich. Góry nie są niczyją własnością, należą do wszystkich, także do pokoleń, które przyjdą po nas. Nawet jeśli w ich sercu jest działka będąca własnością prywatną, nie oznacza to, że władze Szklarskiej Poręby mogą zapalić zielone światło dla zabetonowania Izerskich Garbów.

Jedno wypada pochwalić w planie, coś co jak widzę przyjęło się jako praktyka po naszych wnioskach do planów składanych w ramach działalności Stowarzyszenia “Przełom”. To zapis o ochronie przeciwradonowej budynków (MPZP par. 7 ust 1 pkt 3): “ze względu na występującą w obszarze Sudetów podwyższoną koncentrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, zaleca się stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie radonu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi”.

 

Projekt MPZP dla obszaru byłej kopalni “Stanisław” (wytłuszczenia w tekście – MP). Proszę zwrócić uwagę na możliwości zagospodarowania wynikające z Działu I – ustaleń ogólnych (np. wysokość budynku par. 3):

Uzasadnienie burmistrza do projektu planu (wytłuszczenia w tekście – MP):

 

2023 Redakcja (MP)

- Reklama -

5 KOMENTARZE

 1. Szanowni Radni Szklarskiej Poręby oraz kandydaci na burmistrza miasta!

  Patrzymy Wam wszystkim na ręce. Zarówno podczas obrad poniedziałkowej komisji jak i podczas czwartkowej sesji, kiedy to będziecie głosować ZA zaprzestaniem prac nad planem dla terenu dawnej kopalni kwarcu „Stanisław”.

  Wyciągniemy wnioski podczas najbliższych wyborów. My nie chcemy tej inwestycji. Mamy stanowczo DOŚĆ apartamentowców oraz niszczenia walorów przyrodniczych naszego miasta – Szklarskiej Poręby. Zostawcie Góry Izerskie w spokoju.

 2. Jak zaprzestanie prac nad planem? Jeśli radni nie uchwałą planu dla tego terenu to inwestor wystąpi do burmistrza o wystawienie WZ i gotowe. Burmistrz mu wtedy przyklepie co chce bez udziału rady miasta. Jedynym rozwiązaniem jest złożenie wniosków do planu, takich jakie zaakceptują radni.

  • Burmistrz wydając WZ musi uwzględnić przepisy z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717). Zgodnie z nimi, decyzję o warunkach zabudowy wydaje się wyłącznie, gdy spełnione są ŁĄCZNIE wszystkie następujące warunki:
   1. Zasada dobrego sąsiedztwa oznacza, że co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań, dotyczących nowej zabudowy. Zakres dotyczy kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
   2. Teren ma dostęp do drogi publicznej;
   3. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
   4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 utrata mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ust. 1;
   5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

   Działka nr 4 obr. 0008 nie spełnia wszystkich warunków wyznaczonych w ustawie. Gdyby było inaczej, właściciel kopalni nie czaił by się z planem, tylko już dawno złożył wniosek o WZ. Do tego służebność, jaką uzyskał na drodze sądowej od LP na użytkowanie drogi leśnej odnosi się do wykorzystania jej w celach wydobycia, a nie dojazdu do “hotelu, którego nie będzie”.

 3. Panie Michale, prostowanie wszystkich Pana manipulacji, kłamstw przeinaczeń to jak walka z wiatrakami. Służebność na dojazd do kopalni nie jest ograniczona dojazdem w celu obsługi wydobycia. To jest po prostu swobodny dostęp do nieruchomości bez ograniczenia tonażowego. Więc równie dobrze ciężarówki mogą tam jechać po ….złom albo zupełnie na pusto jeśli takie będzie widzimisię właściciela. Warto czasem sięgnąć do dokumentów zamiast pleść bzdury. Pozdrawiam

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje