19.4 C
Szklarska Poręba
poniedziałek, 22 lipca, 2024

Pieniądze na termomodernizację do wzięcia

Pieniądze dla mieszkańców budynków wielorodzinnych na termomodernizację i zmianę źródła ciepła przeszły Szklarskiej Porębie koło nosa, bo nikt z gminy nie raczył aplikować o środki (>>> artykuł w GŁOSIE “Szklarska Poręba nie musi”). Przypominamy, że cały czas, do 30 czerwca 2026 r., trwa inny rządowy program, który jest skierowany do gmin i spółek będący właścicielami budynków, w których wszystkie mieszkania stanowią zasób mieszkaniowy gminy. Zachęcamy Pana burmistrza do dedykowania jednego z pracowników gminy, który zajmie się składaniem wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poniżej zamieszczamy informacje podane na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce >>>”Premia MZG z opcją grantu MZG”.

Premia MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin

O dofinansowanie projektu w ramach premii MZG mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Adresaci programu

Z premii może korzystać inwestor będący gminą lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, w której gmina albo gmina wraz z innymi gminami, powiatami lub Skarbem Państwa dysponują ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu.

Przeznaczenie środków

Premia MZG przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w mieszkaniowym zasobie gminy na poprawę stanu technicznego tego zasobu. Premia MZG przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów inwestycji.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii MZG wynosi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeżeli:

 • przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego jest budynek mieszkalny, w którym wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 • budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
 • z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie będą spełniały wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. – Prawo budowlane.

Wysokość premii MZG wynosi 60 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeżeli dodatkowo spełniony jest warunek:

 • budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub
 • przedsięwzięcie to stanowi przedsięwzięcie rewitalizacyjne opisane w gminnym programie rewitalizacji, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 9 października 2005 r. o rewitalizacji

Nie stosuje się warunku dotyczącego wymagań minimalnych dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  jeśli z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że nie jest możliwe jego spełnienie.

Podwyższenie premii MZG o grant MZG 

Jeśli spełniony zostanie dodatkowy warunek w zakresie źródła ciepła lub źródła energii w budynku, inwestorowi wraz z premią MZG przysługuje grant MZG na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, stanowiący  30 proc. kosztów inwestycji.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość premii MZG stanowi iloczyn kwoty tej premii i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

Warunki wnioskowania

Wniosek o przyznanie premii MZG wraz z dołączonym audytem energetycznym lub remontowym należy złożyć w BGK.

Dokumenty w wersji papierowej należy wysłać na adres tymczasowej siedziby banku: ul. Chmielna 73 (budynek VARSO 2) 00-801 Warszawa.

Grant MZG – grant na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy

Grant MZG wynosi 30 proc. kosztów inwestycji i zwiększa wsparcie na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy.

Warunek w zakresie źródła ciepła lub źródła energii w budynku:

Grant MZG przysługuje inwestorowi wraz z premią MZG, gdy przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego lub w jej ramach w  poddawanym temu przedsięwzięciu budynku:

 • zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła lub
 • nastąpiła całkowita zmiana źródeł energii na źródła odnawialne lub na energię wytwarzaną w wysokosprawnej kogeneracji lub
 • nastąpiła całkowita zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe

Grant MZG:

 • zwiększa premię MZG
 • wyliczany jest w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego
 • przysługuje, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne

Ważna informacja

Wniosek o przyznanie premii MZG zwiększonej grantem MZG można składać w BGK do 30 czerwca 2026 r. (opcja grantu MZG do zaznaczenia we wniosku o przyznanie premii MZG).

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z BGK: e-mail: termo@bgk.pl

INFOLINIA BGK: 801 598 888, 22 475 88 88

 

2023 Redakcja

- Reklama -

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje