-0.9 C
Szklarska Poręba
piątek, 19 kwietnia, 2024

Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym dnia 13 grudnia 2018r. na pierwszym posiedzeniu spotkała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Rafał Wróblewski ( Przewodniczący Komisji ), Przemysław Wiater ( Zastępca Przewodniczącego ), Sylwia Cybulska – Pyczak ( członek ), Teresa Żywicka ( członek ).

Komisja zajmuje się skargami na działania burmistrza i innych jednostek organizacyjnych oraz wnioskami i petycjami wpływającymi do Rady Miejskiej.

SKARGI I WNIOSKI

Wymagania związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków określa kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności bądź interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

PETYCJE

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa o petycjach (dalej u.p.). W art. 2 ust. 3 u.p. przyjęto, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję bądź podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Skargi, wnioski i petycje powinny być składane w formie pisemnej do Biura rady Miejskiej.
Istnieje również możliwość spotkania z członkami Komisji po wcześniejszym ustaleniu terminu w Biurze Rady Miejskiej.

Kontakt z Biurem Rady Miejskiej:

Referat Organizacji i Spraw Społecznych
Ul. Granitowa 2
tel. 75 75 47 705
e-mail: biurorady@szklarskaporeba.pl

- Reklama -

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje