22 C
Szklarska Poręba
niedziela, 16 czerwca, 2024

20 ha dla deweloperów

Materiał wyborczy.

DLACZEGO 20 ha na BIAŁEJ DOLINIE MOŻE TRAFIĆ w RĘCE DEWELOPERÓW? Warto przeczytać do końca.
W ostatni tydzień wakacji 2016 zostało znowelizowane Studium dla Białej Doliny. Po wtorkowym spotkaniu z mieszkańcami tej dzielnicy i przedstawieniu analizy ostatnich zmian STUDIUM należy zadać proste pytania.
Poniższy tekst powstał w oparciu o cytatu ze STUDIUM i pytania, które padły podczas dyskusji na spotkaniu. Oto one:

1. STUDIUM str 7 Niniejszy dokument nie zawiera rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym ze względu na brak takiego audytu.

Dlaczego przed przystąpieniem do STUDIUM nie wykonano audytu krajobrazowego?

2.STUDIUM str 62-63 Biała Dolina W tej pięknej krajobrazowo dolinie występuje wiele rzadkich lub chronionych gatunków roślin (gnidosz rozesłany, podrzeń żebrowiec, storczyk szerokolistny, storczyk Fuchsa, gółka długoostrogowa, arnika górska). Szczególnie interesujące florystycznie są fragmenty lasu z małymi polankami oraz zatorfione strefy przykorytowe Szlifierskiej Strugi. W niespotykanej gdzie indziej ilości występuje tu podrzeń żebrowiec, a także interesująca roślinność torfowiskowa. Ważnym dla tego obszaru jest zachowanie nie zmienionych stosunków wodnych w miejscach występowania gatunków chronionych oraz struktury i sposobu użytkowania ziemi oraz respektowania wymogów przepisów o ochronie przyrody przy sytuowaniu nowej zabudowy.

Po co ze STUDIUM wykreślono ochronę struktury i sposobu użytkowania ziemi w Białej Dolinie?

3. STUDIUM str 125 Odrębnym problemem (w tym planistycznym) jest ukierunkowanie dalszego rozwoju układu osadniczego, a w tym ekspansji terenów zagospodarowania miejskiego. Należy podkreślić, że typ układu, reprezentowany przez miasto Szklarska Poręba, odznacza się wyjątkowo silną inercją. Istotna zmiana tego modelu nie jest możliwa, ani też potrzebna. Dzisiejszy układ przestrzenny miasta, w porównaniu z okresem międzywojennym, niewiele się różni, chociaż w sumie nastąpił niemały przyrost nowych terenów zainwestowanych oraz znaczny przyrost nowej zabudowy, w szczególności związanej z bazą noclegową. Między innymi rozbudował się, powstały jeszcze w czasach niemieckich, zespół zabudowy Marysin. Także w dalszym rozwoju przestrzennym miasta nie należy oczekiwać istotnych przekształceń układu i wychodzenia z zainwestowaniem miejskim poza już ukształtowane strefy osadnictwa – zarówno rozproszonego, jak i skupionego. Nastąpić jedynie może pewna intensyfikacja zabudowy oraz poszerzenie istniejących terenów zainwestowanych.

Po co zakłada się inercyjny model rozwoju przestrzennego miasta?

4. STUDIUM str 139 KIERUNKI ROZWOJU
przyjmuje się następującą hierarchię głównych funkcji miasta:
a) turystyka, sport i rekreacja,
b) mieszkalnictwo,
c) administracja i usługi publiczne szczebla lokalnego,
d) ochrona zdrowia,
e) obsługa ruchu granicznego…

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów podporządkowuje się tej hierarchii,

Dlaczego w hierarchii kierunków rozwoju związanych z funkcja miasta nie pojawiają się usługi turystyczne i dlaczego hierarchia celów nie jest uwzględniona w kierunkach zagospodarowania nowych terenów? Tereny nie przeznacza się na: turystykę, sport, rekreację usługi turystyczne a na mieszkalnictwo? Po co?

5. STUDIUM str 151 należy dążyć do obejmowania ochroną nowych obszarów, tam gdzie stosowne ekspertyzy to zalecają. Do ochrony w formie użytków ekologicznych wskazuje się następujące tereny: dno doliny Izery, obszar lasu bukowego nad Przełęczą Szklarską, torfowisko koło Jakuszyc, Białą Dolinę fragment podmokłych łąk w dolinie potoku Bieleń w Białej Dolinie, dolinę Czeskiej Strugi, dolinę Szklarskiego Potoku, źródlisko i dolinkę potoku w Szklarskiej Porębie Dolnej, łąki nad potokiem Bednarz oraz dolinę Kurzackiej Wody – w granicach określonych na rysunkach 2.1 i 2.2. studium “Kierunki rozwoju przestrzennego”

Po co wykreśla się z Białą Dolinę jako teren objęty ochroną użytków ekologicznych? Fragment w zaznaczony na żółto

6. STUDIUM str 78 MIESZKALNICTWO
Według danych z NSP przeprowadzonego w roku 2002 w Szklarskiej Porębie liczba mieszkań wynosiła 2777, a liczba gospodarstw domowych 2841. Zatem liczebność gospodarstwa domowego wynosiła 2,79, a na jedno mieszkanie przypadało ok. 2,77 osoby. Deficyt mieszkań 78 wynosił więc 1,001, czyli był znikomy. Dla osiągnięcia wskaźnika 1/mieszkanie/1 gospodarstwo domowe brakowało 64 mieszkań. Średnio w polskich miastach na 100 mieszkań w 2002 roku przypadało 116,3 gospodarstw domowych. Zatem deficyt mieszkaniowy Szklarskiej Poręby jest znacznie mniejszy niż średnio w Polsce. Należy tu zaznaczyć, że większa liczba gospodarstw domowych niż mieszkań nie oznacza wprost niedoboru mieszkań. Część gospodarstw domowych (ok. 3%) zamieszkuje bowiem wspólnie z wyboru lub konieczności niezależnej od sytuacji na rynku mieszkaniowym. Zatem można by przyjąć, że realny deficyt mieszkaniowy w Szklarskiej Porębie nie występuje, przy czym założenie takie obciążone jest błędem związanym z następującymi uwarunkowaniami: – część mieszkań to tzw. „drugie domy”, które poprawiają wskaźniki a nie sytuację mieszkaniową mieszkańców miasta, – część mieszkań przeznaczonych jest na wynajem dla turystów i także nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych miasta

Po co dopuszcza się możliwość budowy setek nowych mieszkań aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe mieszkańców, jednocześnie w Studium określa się obecnie na poziomie 64 mieszkań?

7. STUDIUM str 174 Obecna liczba mieszkańców Szklarskiej Poręby to 8 182 osoby (mieszkańcy stali oraz czasowi). Powierzchnia użytkowa mieszkań to z kolei 256 822 m2 . Tereny obecnie zajęte pod zabudowę mieszkaniową to ok. 168 ha. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 mieszkańca w stanie istniejącym to 31,39 m 2 . Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 mieszkańca w Unii Europejskiej to 34,00 m2 . Prognozowana liczba mieszkańców miasta w horyzoncie 10 – letnim (w tym pozostających w mieście czasowo) to 11 000 osób.

Po co przyjęto liczbę mieszkańców Szklarskiej Poręby na poziomie 8000 z tendencją wzrostu do 11000 w najbliższych latach, jeżeli obecnie jest ich tylko 6000 z tendencją do spadku tej liczby?

8.STUDIUM str 175 Zatem zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym możliwe jest wyznaczenie na terenie miasta nowych terenów usługowych o łącznej powierzchni nie przekraczającej 45ha (tolerancja 30%), z czego w obszarze Białej Doliny powinno zostać wykorzystane do 50% tej rezerwy, tj. ok. 22,50ha. W przeliczeniu na powierzchnię użytkową, wg analogicznych proporcji jak w przypadku terenów istniejących daje to ok. 45 000 m2 .

Po co przeznacza się się pod zabudowę mieszkaniową w BIAŁEJ DOLINIE 22,5 ha nowych terenów z możliwością budowy tam setek nowych mieszkań?

 

 

NO WŁAŚNIE PO CO?

Odpowiedź:
“Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców” – wynika zraportu NIK, sporządzonego w 2017 r. po kontrolach w 250 gminach, w tym w większych aglomeracjach.”

Czytaj więcej na Interia >>>

Link do studium >>>

Rysiek Rzepczyński

 

Facebook______________________

Piotrek Rubaj Mam rozumieć, że Wasz komitet stoi na stanowisku, że lepiej zapłacić ewentualne odszkodowania za wygaszenie wydanych na tym terenie w latach 2003-2015 decyzji o warunkach zabudowy, które zostały wydane na terenach oznaczonych w starej wersji studium jako zieleń. Bo aktualizacja zapisów studium dotyczyła głównie zagwarantowania praw nabytych właścicieli działek, którzy otrzymali na tych terenach decyzje WZ. Biorąc pod uwagę zasądzane przez Sądy kwoty odszkodowań, byłyby to kwoty oscylujące wokół kwoty budżetu miasta. Czy w takim przypadku obligują się Państwo do wypłaty zasądzonych odszkodowań z własnej kieszeni? Polecam lekturę orzeczeń SN dotyczących odszkodowań dla właścicieli, którym nie ujęto w zapisach planów miejscowych decyzji WZ. Kwoty działają na wyobraźnie.

Ryszard RzepczyńskiRyszard Rzepczyński Dziękuję za ten wpis. Troska o finanse miasta powinna nam zawsze towarzyszyć podczas podejmowania decyzji. Panie Piotrze szkoda, że Pan nie był na dzisiejszym spotkaniu lub na spotkaniu na Białej Dolinie. W żadnym miejscu nie mówimy o takim rozwiązaniu, o którym Pan pisze. Musi Pan przyzna, że przeznaczenie ponad 20 ha na cele mieszkaniowe przez władze miasta w Białej Dolinie przy jednoczesnym deklarowaniu walki z zabudową apartamentową to skandal. Na tym etapie istnieje kilka sposobów ograniczenia skutków tej fatalnej decyzji. Może warto spytać członków Komisji Urbanistycznej w Szklarskiej Porębie o możliwe rozwiązania. Sposób rozwiązania tego problemu, będzie sprawdzianem intencji i skuteczność przyszłych władz.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -

5 KOMENTARZE

 1. Czyli mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu :
  1. Podana w studium na stronie 174 liczba mieszkańców : 8182 była niezgodna z prawdą ( rzeczywiście jest nas mieszkańców około 6500 i w 2016 r było podobnie z tendencją spadkową )
  2. Podana w w/w dokumencie planowana liczba mieszkańców w okresie 10-letnim na poziomie 11 000 jest również “wyciągnięta z kapelusza” .
  Pytania laika :
  1. Czy dzięki podaniu niezgodnych z prawdą liczb dotyczących ilości mieszkańców można było uzyskać zgodę na wybudowanie na Białej Dolinie osiedla apartamentowców na ponad 20 ha ?
  2. Czy za podanie niezgodnych z prawdą danych w tak ważnym dokumencie jakim jest studium grozi odpowiedzialność karna ?
  3. W czyim interesie studium z zawyżonymi liczbami zostało “klepnięte” ( bo na pewno nie mieszkańców Białej Doliny ) ?
  4. Czy osoba (osoby ) odpowiedzialne za podanie w studium niezgodnych z prawdą danych konsultowały to z mieszkańcami i prawnikami ?
  Jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie mógł mi odpowiedzieć na te pytania , będę wdzięczny .

 2. Odpowiem Panu:
  1. Tak
  2. Nie wiem, będę dopiero sprawdzał, pytałem wojewody, ale stwierdził, że sprawdzanie poprawności danych nie jest w jego gestii, polecił skierować sprawę do prokuratury.
  3. Deweloperów
  4. Konsultacje społeczne były, ale prawie nikt nie przyszedł, bo nikt nie wiedział 🙂 A prawnicy jak najbardziej, ale prawnicy nie weryfikują danych z GUSem.

  • Czyli jeżeli dobrze rozumiem i łączę fakty w tej sprawie – całość tematu pod nazwą “20 ha dla deweloperów” odbyła się z naruszeniem prawa i kosztem mieszkańców Białej Doliny ( chyba że się mylę ) . Pojawia się kolejne pytanie : Jak wyglądało działanie w przypadku wcześniejszych decyzji . Obraz jaki się wyłania z tej sprawy jest bardzo niepokojący bo fakty wskazują na to ,że burmistrz który był wybrany przez mieszkańców wykazał się totalną niekompetencją lub czymś innym . Pytanie czym ? Zrobiono dobrze deweloperom , z resztą po raz kolejny . Mówiąc krótko – SKANDAL .
   Proponuję żeby osoby za to odpowiedzialne , startowały nie na burmistrzów ale na prezesów spółek deweloperskich które już osiągnęły “sukcesy ” w Szklarskiej Porębie .
   Jako mieszkaniec Szklarskiej Poręby w niedzielę “odwdzięczę się” za 4 lata “zarządzania miastem dla deweloperów , przepraszam , dla mieszkańców “- zachęcam Państwa gorąco do tego samego .
   P.S. Panie Kamilu tak jak Pan napisał , jeśli zdobędzie Pan informacje dotyczące odpowiedzialności za to co się stało proszę się z nami podzielić na łamach “Głosu SP” . Z góry dziękuję .

 3. Panie Piotrze troska o finanse miasta jest ważna.
  Czy ktokolwiek w UM policzył, ile będzie kosztować mieszkańców Szklarskie Poręby uzbrojenie tych ponad 20 ha w infrastrukturę: drogi, chodniki, wodociągi, kanalizację, oświetlenie itd.
  Nikt tego nie policzył.
  W STUDIUM znajduje się za to zapis, że miasto Szklarska Poręba jest odpowiedzialna za przygotowanie infrastrukturalne tych terenów pod inwestycje. Polecam samodzielne znalezienie tego fragmentu w zapisie w STUDIUM. Nie jest to trudne.
  Jeszcze raz powtórzę tych kosztów nikt nie policzył, a zapewniam Pana, że nie są one małe i liczyć je można w milionach. A może Pan to będzie łaskaw policzyć.
  Za to zapłacą mieszkańcy Szklarskiej Poręby w przyszłych cenach wody i ścieków oraz braku nowych dróg, chodników, nowego oświetlenia w swoich dzielnicach. Nie może się Pan chyba z tym wnioskiem nie zgodzić.

  • Na to o czym pisze Pan Rzepczyński nie zwróciłem uwagi a jest to kolejny “efekt” decyzji. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby z własnych pieniędzy zasponsorują deweloperowi uzbrojenie działki 20 ha – super !!! jesteśmy bogaci a co nam szkodzi ? a wszystko dzięki “ciężkiej ” pracy burmistrza . Cóż mogę powiedzieć bo brakuje słów ? Zapytam wprost : Kogo Pan reprezentuje Panie Burmistrzu Graf ? bo na pewno nie mieszkańców Szklarskiej Poręby .
   P.S. Robienie z Panem interesów to czysta przyjemność ……

Skomentuj artykuł

Napisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię

Ostatnie publikacje